Hopp til innhald

LUPEKI302 Idrett, trening og etikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg idrett som et historisk, kulturelt og sosialt fenomen. Det vil bli satt søkelys på idrettsfaglæreren og trenerrollen, og de to kontekstene som de ulike rollene er en del av, skolen og idretten. I emnet ønsker vi også å se nærmere på trenerens og idrettsfaglærerens samhandling med omgivelsene, med vekt på den pedagogiske virksomhet og trener/idrettsfaglærers sosiale, etiske og kulturelle kompetanse.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har brei kunnskap om idrett, kroppsøving, fysisk aktivitet og trening som historisk, kulturelt og sosialt fenomen
 • har kunnskap om de sentrale styringsdokumentene som regulerer idrettsfagets (felles- og valgfrie programfag) virksomhet og muligheter
 • har brei kunnskap om sentrale dimensjoner ved det å være idrettslærer - og trener, som elev-lærer-/trenerrelasjonen, ledelse, kollegialt samarbeid og etiske ansvar
 • kan reflektere omkring retningslinjer og forventninger til trenerrollen på ulike alderstrinn og nivå i barne- og ungdomsidretten.

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte sentrale faglige problemstillinger i idretten
 • kan reflektere over hvordan ulike kulturelle og sosiale kontekster former og påvirker identitetsutvikling og trenervirksomhet    
 • kan analysere og ta i bruk ulike læreplaner i idrettsfag på videregående skole
 • kan planlegge og lede aktivitet i selvvalgt idrett med tanke på læring og utvikling på kortere og lengre sikt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over, utøve og utvikle egen profesjonalitet som idrettsfagslærer og trener
 • kan samarbeide i et profesjonsfellesskap, med kolleger i skolen og med andre aktører
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i faget, og vurdere elevers kompetanse
 • kan gjøre rede for etiske problemstillinger innen idrett, kroppsøving, fysisk aktivitet og trening på topp- og breddenivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene i dette emnet er i stor grad knytt til forelesinger, gruppe- og individuelt arbeid. Emnet inneholder teoretiske og praktiske timer med fokus på studentaktive læringsformer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Deltagelse i obligatorisk undervisning skal gi studenten kunnskap om kroppslig læring, lek, dans, og andre bevegelsesaktiviteter i ulike kulturelle kontekster.  
 • Seminar der studenten skal kunne drøfte sentrale faglige og etiske problemstillinger i idrett, kroppsøving, fysisk aktivitet og trening. Muntlig fremlegg i gruppe og lede en påfølgende diskusjon av valgt problemstilling.
 • Praktisk oppgave og muntlig framlegg der studenten viser brei kunnskap om sentrale dimensjoner ved det å være idrettsfaglærer og trener knyttet til en selvvalgt idrett.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre veker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for læringsaktivitet gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen (30 minutter). Karakterskala: A-F, der F er ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatt

Mer om hjelpemidler