Hopp til innhald

LUPEKI303 Idrett og treningslære

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Kjerneelementet i anvendt treningslære handler om å reflektere rundt teori og å forstå sammenhenger mellom de ulike delene i faget. Emnet må sees i sammenheng med emnet treningsfysiologi og biomekanikk. Studenten vil få brei teoretisk og praktisk kunnskap om treningsprinsipper og treningsplanlegging som er avgjørende for utvikling og prestasjon. Deler av undervisningen i emnet vil bli gjennomført som laboratoriekurs i fysiologisk testlaboratorium, klimakammer og psykologisk testlaboratorium. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten 

 • har brei kunnskap om ulike treningsmetoder og effekten av disse for utholdenhet, styrke, bevegelighet, hurtighet og spenst 
 • har kunnskap om bevegelsesanalyse, lage og tolke arbeidskrav- og kapasitetsanalyse i en valgt idrett 
 • har brei kunnskap om treningsplanlegging 
 • har kunnskaper om ny teknologi 
 • har kunnskap om ny forsking innenfor temaene 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan forklare prestasjonsbestemmende faktorer for ulike idretter  
 • kan forklare adaptasjoner til ulike treningsmetoder  
 • kan planlegge og undervise i trening av styrke, utholdenhet, bevegelighet, spenst og hurtighet, tilpasset ulike idretter på høyt nivå 
 • kan gjennomføre generelle og idrettspesifikke tester i lab. og felt, der helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt 
 • kan anvende ny teknologi i treningsarbeidet 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan kritisk vurdere og diskutere ulike prestasjonsbestemmande faktorer  
 • kan utvikle, gjennomføre, evaluere og tilpasse idrettsspesifikke treningsøkter for å bedre prestasjonen til en utøver i ulike idrettsgrener på høyt nivå 
 • kan formidle og diskutere adaptasjon til trening  
 • kan lage treningsplaner og kontrollere treningseffekt gjennom testing  
 • kan undervise og veilede i bruken av relevante treningsprinsipper og treningsmetoder  

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

LUPEKI301 Treningsfysiologi og biomekanikk

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene i dette emnet er i stor grad knyttet til forelesinger, gruppe- og individuelt arbeid. Emnet inneholder teoretiske og praktiske timer med fokus på studentaktive læringsformer. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • Deltakelse i obligatorisk undervisning som skal gi studenten kunnskap om og refleksjon over ulike treningsmetoder og effekten av disse for utholdenhet, styrke, bevegelighet, hurtighet og spenst 
 • Lage og tolke arbeidskrav- og kapasitetsanalyse i en valgt idrett. På bakgrunn av dette skal studenten kunne utarbeide og gjennomføre en individuell treningsplan for utøver på høyt nivå (selvvalgt idrett)  

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre veker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for obligatoriske læringsaktiviteter gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen (sju dager). Karakterskala: A-F, der F er ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt

Mer om hjelpemidler