Hopp til innhald

LUPEKI304 Idrettspsykologi for trener- og lærerrollen

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I dette emnet er hensikten å jobbe videre med en fordypning i trenerens samhandling med omgivelsene, og kritisk undersøke sentrale aspekter ved egen og andres trenervirksomhet med den hensikt å utvikle en mer effektiv og reflektert trenerpraksis og trenerveiledning. Emnet skal videre gi en innføring i hvordan idrettspsykologi kan anvendes av trenere og lærere i idrettslig praksis for å optimalisere prestasjon og positiv personlig utvikling, spesielt med henblikk på barn og unge. Praktisk arbeid med utvikling av egne psykologisk-pedagogiske ferdigheter i rollen som trener og idrettsfaglærer står også sentralt.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskaper  

Studenten  

 • har brei kunnskap om et utvalg teorier og modeller innen utvalgte temaer i idrettspsykologien 
 • har kunnskap om coaching som kommunikasjonsform, og læringsfremmende verktøy i en idrettslærer eller treners praksis  
 • har kunnskap om bruk av digitale verktøy innen idrettspsykologi og idrettspedagogikk 

Ferdigheter 

Studenten  

 • kan anvende idrettspsykologisk teori i praksis i en idrettsfaglig kontekst  
 • kan sette opp, begrunne og vurdere program for mental trening for en idrettsutøver, og anvende stresshåndteringsverktøy som f.eks. avspenning, oppmerksomhetstrening (mindfulness) og visualisering  
 • kan vurdere og anvende ulike pedagogiske og læringsteoretiske prinsipper og/eller modeller for fremming av utvikling og prestasjon som trener og veileder  
 • kan anvende coachingteknikker i arbeid med unge utøvere  
 • kan anvende idrettspsykologiske - og pedagogiske verktøy i laboratorium (læringslab og psykologilab). 

Generell kompetanse  

Studenten  

 • kan reflektere over egen profesjonalitet i en idrettskontekst 
 • kan reflektere kritisk til egen praksis  
 • kan arbeide kritisk og selvstendig med idrettsfaglige, coachingrelaterte, og psykologiske problemstillinger som grunnlag for helhetlig og kompleks praksis 

Krav til forkunnskaper

Ingen 

Anbefalte forkunnskaper

Ingen 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene i dette emnet er i stor grad knytt til forelesinger, gruppe- og individuelt arbeid. Emnet inneholder teoretiske og praktiske timer med fokus på studentaktive læringsformer. Det vil bli gitt opplæring i psykologisk laboratorium. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • Praktisk-teoretisk oppgave knyttet til mental trening der studenten kan anvende idrettspsykologisk teori i praksis
 • Skriftlig refleksjonsoppgave hvor studenten viser kunnskap om coaching som kommunikasjons- og læringsfremmende verktøy 
 • Læringsaktivitet knyttet til aktivitet i laboratorium der studenten kan anvende idrettspsykologiske og pedagogiske verktøy 

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre veker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for læringsaktivitet gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Mappevurdering med læringsmappe og vurderingsmappe. Karakterskala: A-F, der F er ikke bestått 

To av tre obligatoriske læringsaktiviteter i emnet skal være en del av arbeidet i en digital vurderingsmappe. Studentene velger selv hvilke to læringsaktiviteter som skal utgjøre vurderingsmappen, men disse må omarbeides før de kan brukes i den endelige digitale mappen.

Læringsaktivitetene som gjelder er:  

 • Praktisk-teoretisk oppgave  
 • Skriftlig refleksjonsoppgave  
 • Arbeidskrav knyttet til aktivitet i laboratorium (rapport)  

Dersom alle elementene ikke er levert til læringsmappen (som et obligatorisk arbeidskrav), så vil  vurderingsmappen bli vurdert til «ikke levert»/«ikke møtt». 

Begge elementer i vurderingsmappen må være vurdert til bestått for å få emnet godkjent. 

Ved ikke bestått vurderingsmappe, skal det leveres en omarbeidet vurderingsmappe til ny eksamen i påfølgende semester. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt

Mer om hjelpemidler