Hopp til innhald

LUPEKP200 Praksis 2.år kroppsøving og idrettsfag

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Praksis er ein integrert del av faga i utdanninga og skal bidra til at studentane utviklar evne til å reflektere over og utvikle eiga profesjonsutøving. Praksisemnet er ein obligatorisk del av utdanninga. Studentane skal gjere seg kjent med innhaldet i denne planen og retningslinjene for praksisstudiet på nettsiden for praksis.

Praksis i dette emnet blir gjennomført i hovudsak i vidaregåande opplæring 25 dagar, og 5 dagar overtakingspraksis på 1. - 10. trinn i grunnskulen.

I praksisstudiane inngår ulike arbeidsformer i tillegg til planlegging og gjennomføring av eigen og andre (medstudentar og praksislærarar) si undervisning. Døme på andre arbeidsformer kan vere ulike observasjonsoppgåver, gje/ta imot kollegarettleiing, utforme refleksjonsnotat, halde innlegg/framlegg, delta på foreldremøta og lærar/personalmøte.

Praksis kan også føregå på enkelte andre dagar/kveldar i samband med planleggingsdagar, foreldremøte, elevsamtalar, foreldresamtalar, aktivitetsdagar, ekskursjonar m.m.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har brei kunnskap om læraren si rolle, rettigheiter og plikter og om lærararbeidet på organisasjonsnivå, mellom anna kontaktlærar sitt arbeid og ansvar
 • har brei kunnskap om skulen som organisasjon og samfunnsinstitusjon og lokale og nasjonale kvalitetssystem
 • har brei kunnskap om forskings- og utviklingsarbeid i skulen

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke erfaringsbasert kunnskap saman med forskingsbasert kunnskap om elevane si utvikling og bakgrunn som utgangspunkt for læring og tilpassa opplæring
 • kan bruke ulike vurderingsmåtar for å fremje læring, elevmedverknad og lærelyst
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere FoU-arbeid knytt til praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte undervisning, læring og fag i lys av aktuelle læreplanar og profesjonsetiske perspektiv
 • kan reflektere over eigen og andre sin praksis i lys av teori og forsking
 • kan planlegge og delta på møter med føresette og utviklingssamtalar med elevar

Krav til forkunnskapar

LUPEKP100 Praksis 1.år kroppsøving og idrettsfag

Undervisnings- og læringsformer

 • Studenten skal bruke erfaringsbasert kunnskap saman med forskningsbasert kunnskap om elevane si utvikling og bakgrunn som utgangspunkt for læring og tilpassa opplæring
 • Skriftlege innleveringar der studenten skal vise brei kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skulen, samt skal kunne planlegge, gjennom og vurdere FoU-arbeid til praksis
 • Studentene skal lage planleggingsdokument åleine eller i samarbeid med medstudentar, når studenten har ansvaret for ei undervisningsøkt. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid, slik at studenten kan få rettleiing for undervisningsøkta.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Obligatorisk 30 dagar rettleia og vurdert praksis.

To delvurderingar: bestått / ikkje bestått.

- Praksis vår 25 dagar vidaregåande skule

- Praksis vår 5 dagar grunnskule

Begge delane må vere bestått for å få bestått i emnet. Ved ikkje bestått på ein av delane, kan den delen takast opp att åleine.

Samla sluttkarakter vår: bestått/ikkje bestått

Studenten kan ikkje klage på vurderingsresultat i praksis. Dersom praksis ikkje er bestått, kan studenten gjennomføre andre forsøk neste gong emnet går ordinært. Dette kan påverke studenten sin studieprogresjon.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillat.

Meir om hjelpemiddel