Hopp til innhald

MAKP202 Implementering I: anvende forskning, kartlegge og evaluere praksis

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette emnet vektlegger teori, rammeverk, modeller og verktøy for å fremme bruk av resultater fra forskning i helsetjenesten. Implementeringsforskning, som er forskning på metoder som fremmer bruk av forskning i helse- og sosialtjenestene er sentralt i emnet. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre en kunnskapsbasert praksis og kvalitet i tjenestene.

Følgende temaer omhandles:

 • implementeringsforskning
 • kontekstuelle faktorer som kan påvirke implementering
 • teori, rammeverk, modeller for implementering av kunnskapsbasert praksis, inkludert kunnskap-til-handling-modellen
 • litteratursøk etter retningslinjer og implementeringsforskning
 • hvordan vurdere kvaliteten på retningslinjer og styrken på anbefalinger
 • hvordan analysere gap mellom forskning og praksis
 • hvordan fremme implementeringsprosesser
 • hvordan monitorere og evaluere implementeringstiltak
 • hvordan opprettholde endringer etter en implementeringsprosess

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten...

 • har inngående kunnskap om implementeringsforskning, inkludert forskjellene og likhetene mellom implementeringsforskning og kvalitetsforbedring.
 • har inngående kunnskap om kontekstuelle faktorer som kan påvirke implementeringsprosesser.
 • har inngående kunnskap om teori, rammeverk, modeller for implementering av kunnskapsbasert praksis, inkludert (fasene i) kunnskap-til-handling-modellen
 • har inngående kunnskap om verktøy og metoder for å kartlegge praksis.
 • har inngående kunnskap om hvordan praksis kan evalueres opp mot kunnskapsbaserte anbefalinger.

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan identifisere gap mellom forskning og praksis.
 • kan gjennomføre søk etter retningslinjer og implementeringsforskning.
 • kan presentere funn fra implementeringsforskning på en oversiktlig måte.
 • kan kritisk vurdere og anvende implementeringsforskning.
 • kan kritisk vurdere retningslinjer og vurdere styrken på anbefalinger.
 • kan anvende teori, rammeverk, modeller og verktøy for å fremme implementering.
 • kan planlegge hvordan gjennomføre, monitorere, evaluere og opprettholde implementeringstiltak.
 • kan identifisere og drøfte utfordringer ved å gjennomføre endringer i ulike kontekster.

Generell kompetanse:

Studenten...

 • kan argumentere for endringer i praksis med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å analysere problemstillinger rundt implementering i praksis

Krav til forkunnskaper

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på studieretningen så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

MAKP102 Søke etter og kritisk vurdere forskning.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet kombinerer digital undervisning med samling på campus Bergen. Den digitale undervisningen består av webinarer og læringsressurser i form av videoforelesinger, instruksjonsvideoer, interaktive elementer og selvtester. Det vil være en samling på campus midtveis i semesteret. På samlingen legges det opp til studentaktivt arbeid slik som seminarer med framlegg og diskusjon, gruppearbeid og øvingsoppgaver. Læringsplattformen Canvas blir brukt for digital undervisning og for kommunikasjon mellom lærere og studenter. Studentene oppfordres til å samarbeide også utenom samlingen.

Undervisningen er delt i tematiske bolker og studenten jobber ut fra ukeplaner med oppsatte studieaktiviteter. Det forventes studentaktivt arbeid med en arbeidsinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Aktiviteter på samlingen knyttes til den tredje obligatoriske læringsaktiviteten i emnet, med muntlig fremlegg og tilbakemeldinger fra medstudenter og lærere. Samlingen går over 3-4 dager.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Innlevering av tre individuelle oppgaver (300 - 400 ord).
 2. Gruppeoppgave: identifisere et praksisgap, søke etter en kunnskapsbasert retningslinje og kritisk vurdere denne.
 3. Gruppeoppgave: scenariobasert gruppearbeid med muntlig fremlegg for medstudenter og lærere på seminar på campus.

Godkjenning av læringsaktivitetene er gyldig i fire påfølgende semestre.

Vurderingsform

Oppgave

Individuell oppgave på maksimalt 4000 ord.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Ved ikke bestått eksamen bearbeider studenten besvarelsen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

For mer informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler