Hopp til innhald

MAS123 Energi: Forbruk, kilder og teknologi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Tilgang på rimelig energi synes å være grunnleggende for økonomisk utvikling. Det alt vesentligste av verdens energiforbruk er fossilt. Dette er en endelig ressurs og forbrenning av olje, gass og kull medfører store klimagassutslipp og lokal forurensing. I dette emnet redegjøres det for energisituasjonen nasjonalt og globalt samt hvilke alternative energikilder som finnes og teknologi for å utnytte disse.

Innhold

 • Energibruk - globalt og nasjonalt.

  • Vannenergianlegg.
  • Vindenergianlegg.
  • Bølgeenergi.
  • Bioenergi.
  • Avfallsenergi.
  • Solenergi.
  • Tidevann.
  • Havstrømmer.
  • Geotermisk energi.
  • Varmepumper

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS123 Energi: Forbruk, kilder og teknologi har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Redegjøre for hovedtrekkene i energiforsyning nasjonalt og globalt.
 • Redegjøre for de fornybare energikilder og teknologier for å utnytte disse.

Ferdigheter

 • Utføre overordnede beregninger ved energikonvertering fra kilde til bruk.
 • Bruke energistatistikker fra anerkjente kilder og gjøre enkle analyser på basis av disse.

Generell kompetanse

Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper, rapportskriving og presentasjon.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende termodynamikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvinger, gruppearbeid og presentasjon. Ekskursjoner i den grad det er mulig. En semesterrapport med fordypning innen et tema i emnet utarbeides som gruppearbeid (ca 4 -6 personer pr gruppe). Prosjektoppgaven er obligatorisk og vil inngå som en del av pensum. Det er obligatorisk tilstedeværelse ved gruppearbeid og presentasjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk deltagelse på miniseminar med presentasjon av semesterrapport.

Hele klassen deltar slik at man kan lære av hverandre. Alle gruppene presenterer sine oppgaver. For hver gruppe settes det av 25 minutter til presentasjon og inntil 10 minutter med spørsmål og tilbakemeldinger fra klassen. Alle på gruppen må delta på presentasjonen som vil være nyttig øving før justerende muntlig eksamen.

Vurderingsform

Vurderingen består av tre deler:

Deleksamen 1 underveis. Skriftlig eksamen, 3 timer. Teller 30 %

Deleksamen 2 underveis. Skriftlig eksamen, 3 timer. Teller 30 %

Semesterrapport med individuelt justerende muntlig eksamen. Teller 40%

Rapporten er en grupperapport. Størrelsen på gruppen er 4-5 studenter. Alle på gruppen får samme karakter på den skriftlige rapporten. Justerende muntlig gjennomføres ved at gruppen presenterer rapporten. Deretter foretas en utspørring av gruppen med dedikerte spørsmål rettet til hver enkelt gruppedeltaker om innholdet i rapporten. Etter den justerende muntlig kan studentene bli stående på karakteren som gitt på den skriftlige delen eller bli justert opp eller ned en karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. Alle deler må være bestått for at faget skal være bestått.

Karakter fra alle delene blir lagret slik at ved stryk i en del er det kun nødvendig å gå opptil ny eksamen i den del man har strøket. Ny/utsatt eksamen kan kun finne sted i det semesteret hvor faget undervises.

Hjelpemidler ved eksamen

Kopi av Statistical Review og World Energy

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOM151 - Energikilder, energikonvertering og nyere energiteknologi - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING3036 - Fornybar energi og petroleumsproduksjon - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS310 - Fornybar energi - Reduksjon: 5 studiepoeng