Hopp til innhald

MAS143 Maskinkonstruksjon 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet består av to deler:

Del 1: Maskindeler

En maskinkonstruksjon er som oftest bygget opp av en rekke mindre maskinelementer som kan være føyd sammen ved ulike metoder. I den første modulen av emnet gjennomgås de viktigste maskinelementene samt sammenføyning og dimensjonering av disse.

Innhold: konstruksjonsmetodikk, spenningsberegning, sveising, skruer, pressforbindelser, aksler, lagre, tannhjul, reimer.

Del 2: Prosjekt, avansert bruk av tegneverktøy

En maskinkonstruksjon er resultat av en innovasjonsprosess fra kravspesifikasjon og ide generering over dimensjoneringsberegninger til ferdige arbeidstegninger. Praktiske prosjektarbeid gjenspeiler denne prosessen.

Innhold: løsningsnøytral prosjektoppgave, utviklingsmøter med veilederen, metodisk utviklingsprosess til fullstendig utviklet og beregnet løsning som er dokumentert i prosjekttegninger (sammenstilling, produksjonstegninger, styklister, bestillingstegninger) og en rapport som beskriver utviklingsprosessen.

Læringsutbytte

Ved fullført Del 1 skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • gi eksempler på de viktigste maskinelementene
 • redegjøre for hvordan disse elementene kan brukes i ulike maskiner
 • ha ervervet grunnleggende kunnskaper om styrkeberegning av maskindeler

Ferdigheter

 • styrkeberegne ulike maskinelementer
 • navngi ulike maskinelementer
 • velge riktig sammenføyningsteknikk i et gitt tilfelle

Generell kompetanse

 • se grunnleggende sammenhenger mellom mekanikk og ingeniørfaglige anvendelser
 • anvende ulike matematiske modeller

Ved fullført Del 2 skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Kunnskap om prinsipper for gjennomføring av maskintekniske prosjekter og dokumentasjon av brukt metodikk.
 • Kunnskap om avansert bruk av modellering og tegning av sammensatte konstruksjonselementer ved anvendelse av 2-D og 3-D tegningsprogrammer

Ferdigheter

 • Studenten kan modellere, tegne og beregne avanserte konstruksjoner i 2-D og 3-D
 • Studenten kan bruke konstruksjonsmetodikk for å finne løsninger i forbindelse med prosjektoppgaver og dokumentere disse i en rapport.
 • Studenten kan gjennomføre utviklingsmøter og presentere og argumentere for valgte løsninger.

Generell kompetanse

 • Studenten har kjennskap til innovasjonsprosesser fra kravspesifikasjon og idegenerering til ferdige arbeidstegninger.
 • Studenten kan arbeide med praktiske praktisk prosjektarbeid i grupper.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAS142 Statikk og fasthetslære

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, utviklingsmøter, skriftlige innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Del 1:

For å få tilgang til eksamen skal 3 obligatoriske innleveringer være levert innen avtalt tidsfrist, og godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 4 semestre.

Del 2:

For å få tilgang til eksamen skal 3 obligatoriske innleveringer være levert innen avtalt tidsfrist og 2 av dem må være godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

To deleksamener:

Del 1: Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 60 % på endelig karakter (vårsemester).

Del 2: Individuell prosjektoppgave og justerende muntlig eksamen, 20 minutter, teller 40 % på endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Spesifiserte hjelpemiddel:

 • Tekniske tabeller som leveres med oppgavene
 • Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler