Hopp til innhald

MAS309 Petroleumsproduksjon

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Strømning i reservoar, brønner og transportrørledninger. Faseforhold og separasjonsberegninger. Produksjonsprosess og produksjonsutstyr på plattform. Gass-olje separatorer. Olje-vann separasjon. Gasshydrater. Sikkerhet og miljø.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • kan redegjøre for petroleumsgeologi og reservoarteknikk.
 • kan beskrive oppbygging av produksjonsbrønner.
 • kan greie ut om produksjonsprosessen og produksjonsutstyr på plattformen, inkludert hjelpesystemer.
 • kan redegjøre for faseforhold og betingelser for separasjon.
 • kan forklare betingelser for dannelse av gasshydrater og tiltak for å forebygge hydratdannelse.
 • kan greie ut om utslipp ved drift.
 • har kjennskap til sikkerhet på plattformen.

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan beregne gasstetthet for ideelle og reelle gasser.
 • kan skissere fasediagram.
 • kan dimensjonere separatorer på basis av kapasitet og ønsket separasjonsgrad.
 • kan anvende relevante diagrammer for bestemmelse av vanninnhold i naturgass.
 • kan beregne nødvendig inhibitormengde for å forebygge hydratdannelse.
 • kan beregne strømning i reservoar.
 • kan beregne innstrømning fra reservoar til brønn.
 • kan beregne trykktap i rørstrømning både for væske og gass.
 • kan anvende relevante NORSOK - standarder.

Generell kompetanse:

Studenten:

 • kan bidra i samfunnsdebatten om energispørsmål
 • kan foreta vurderinger av miljøspørsmål i forbindelse med petroleumsproduksjon.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi, Fysikk, Grunnleggende fluidmekanikk, Termodynamikk, Masse-og energibalalanser

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvelser, prosess-simuleringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

To innleveringer

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.).

Mer om hjelpemidler