Hopp til innhald

MASB511 Deltakelse og medborgerskap

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger en analytisk og kritisk tilnærming til deltakelse og medborgerskap, med et fokus på barn, unge, familier. Studentene skal tilegne seg kunnskap om fremveksten av sivile, økonomiske og sosiale rettigheter gjennom historiske prosesser. Videre skal de kritisk reflektere over sentrale deltakelses-diskurser som bl.a. empowerment medvirkning, samhandling og samskaping, som gir rammeverk for deltakelse på ulike nivå og arenaer i samfunnet.

Vilkår for deltakelse og medborgerskap vil bli diskutert med utgangspunkt i rettigheter, muligheter, plikter og ansvar.

Andre tema er hvordan deltakelse kan knyttes til ulike utviklingstrekk og spenningsfelt i internasjonal og nasjonal politikkutforming, tjenesteutvikling og profesjonsutøvelse på velferdsfeltet; bl.a. helse- og omsorgstjenester, barnevern, NAV og frivillig sektor. Emnet tematiserer videre hvordan diskurser om deltakelse kan komme i spill i tjenesteutøvelse og i møtet mellom profesjonsutøver og bruker, i arbeidsliv, fritid, nærmiljø, bolig, på fysiske og digitale arenaer, og i samfunnsdebatten.

Barn, unge, familier og grupper sine vilkår og mulighetsrom for deltakelse betinges av en rekke strukturelle forhold som velferdsstatens innretning, samspill mellom stat, marked og sivilsamfunn og kulturelle, teknologiske og økonomiske utviklingstrekk.

Emnet fokuserer på hvordan tjenesteutøvere kan legge til rette for deltakelse for ulike grupper slik som barn, ungdom, eldre, minoriteter, funksjonshemmede, og hvilke etiske dilemma som kan oppstå i dette arbeidet.

Emnet aktualiseres gjennom empiriske eksempler fra ulike praksisfelt og fra relevant forskning.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten…

  • har inngående kunnskap om sentrale teoretiske perspektiv på deltakelse og medborgerskap, med et fokus på barn og unge
  • har inngående kunnskap om historiske og politiske aspekter ved deltakelse, medborgerskap og menneskerettigheter, med et fokus på barn og unge og familier
  • har inngående kunnskap om forutsetninger for ulike gruppers deltakelse på ulike nivåer og arenaer i et livsløpsperspektiv

Ferdigheter

Studenten…

  • kan anvende og forholde seg kritisk til ulike perspektiver og tilnærminger på deltakelse og medborgerskap
  • kan identifisere og forholde seg kritisk til ulike spenningsfelt og diskurser knyttet til deltakelse og medborgerskap, og anvende dette i møte med ulike målgrupper på ulike arenaer

Generell kompetanse

Studenten…

  • kan identifisere og analysere etiske dilemmaer og utfordringer i arbeidet med å fremme deltakelse overfor ulike målgrupper og på ulike arenaer
  • kan formidle komplekse faglige problemstillinger knyttet til deltakelse og medborgerskap

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale undervisnings- og læringsformer vil være forelesninger og dialogseminarer med ulike aktører fra forskning, praksisfelt og brukerrepresentanter. Videre deltar studentene i artikkel- og oppgaveseminar. I emnet vil det være et særlig fokus på arbeidet med en gruppeoppgave og det vil bli gitt veiledning i gruppe.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen: 1. Deltakelse på en av gruppeveiledningene

Godkjente obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i tre semester

Vurderingsform

Skriftlig oppgave i gruppe på 5000 ord +/- 10%

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått

Ny eksamen 

Ved ikke bestått gruppeeksamen kan gruppen bearbeide besvarelsen til ny eksamen en gang

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For mer informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler