Hopp til innhald

MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet tar utgangspunkt i sentrale forhold knyttet til sosial ulikhet, marginalisering, normalitet og mangfold. Emnet vektlegger ulike teoretiske perspektiv på blant annet makt og avmakt, struktur og aktør og ulike kapitalformer. Sosial ulikhet og marginalisering vil bli belyst som strukturelle, kulturelle, prosessuelle, og interaksjonelle fenomen, blant annet i oppvekstmiljø, skole, arbeidsliv og i relasjoner med hjelpeapparat. Emnet tematiserer risiko for sosial ulikhet og marginalisering for ulike grupper i samfunnet, som bl.a. barn, ungdom, eldre, minoriteter, funksjonsnedsettelser og kognitiv svikt, rus og psykisk helse, fattigdom m.m.

Sosial utjevning, bedring av levekår og fattigdomsbekjempelse, livskvalitet og helsefremmende arbeid er sentrale politiske målsettinger nasjonalt og internasjonalt og kan knyttes til lokale områdesatsinger, nasjonale satsinger, så vel som til FNs bærekraftsmål og FNs konvensjoner. Velferdsstatens ordninger tjenester og profesjoner er sentrale opp mot slike målsettinger, men kan samtidig noen ganger bidra til marginaliseringsprosesser og utenforskap. Dette åpner for ulike etiske dilemmaer i politikkutforming, tjenesteutvikling og profesjonsutøvelse.

Emnet vektlegger analyse og kritisk refleksjon til hvordan marginaliserings-prosesser kan oppstå, opprettholdes, forebygges og utfordres. Sosial ulikhet og marginaliseringsprosesser vil bli aktualisert gjennom empiriske eksempler på marginaliserte enkeltgrupper, prosesser på ulike nivåer og knyttet til ulike institusjoner i samfunnet. Emnet vektlegger analyse og kritisk refleksjon til hvordan marginaliseringsprosesser kan oppstå, opprettholdes, forebygges og utfordres. Emnet aktualiseres med empiriske eksempler fra ulike praksisfelt og relevant forskning.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

  • har avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiv knyttet til sosial ulikhet og marginalisering.
  • har avansert kunnskap om ulike perspektiver på makt og maktutøvelse, og hvordan dette kan bidra til sosial ulikhet og marginalisering.
  • har inngående kunnskap om sosial ulikhet og marginaliseringsprosesser som empirisk fenomen, herunder omfang, årsaker og hvordan dette kan utspille seg knyttet til ulike grupper, nivåer og institusjoner i samfunnet.

Ferdigheter: Studenten…

  • kan analysere og forholde seg kritisk til teoretiske perspektiv på sosial ulikhet og marginalisering og kunne anvende disse i forskning, utviklingsarbeid og profesjonsfaglig praksis.
  • kan analysere og kritisk reflektere om hvordan kunnskap om marginaliseringsprosesser og maktutøvelse kan anvendes i profesjonsutøvelse og i arbeid med ulike grupper.
  • kan bruke teoretiske perspektiver for å trekke sammenhenger mellom ulike sosiokulturelle forhold og sosiale problem, og anvende dette i møte med dagsaktuelle tema.

Generell kompetanse: Studenten…

  • kan analysere faglige og etiske problemstillinger om sosial ulikhet og marginalisering
  • kan anvende kunnskap og ferdigheter knyttet til sosial ulikhet og marginalisering i profesjonsfaglig praksis.
  • kan kommunisere og formidle forskning og teoretiske perspektiv på sosial ulikhet og marginalisering til og i samarbeid med ulike målgrupper.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale undervisnings- og læringsformer er forelesninger, seminar og egenstudier. Studentene deltar i artikkel- og oppgaveseminar hvor de gir og mottar innspill på eget og medstudenter sitt arbeid og diskuterer empiriske studier i plenum.

Studentene skal gjennom studiet arbeide med en skriftlig hjemmeoppgave. Det blir gitt veiledning i gruppe på hjemmeoppgaven.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen:

  • En må legge frem en artikkel i gruppe på artikkelseminar.

Vurderingsform

Skriftlig individuell oppgave på 3.000 ord +/- 10%

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Innlevering av ny oppgave

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For mer informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler