Hopp til innhald

MBAS516 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene skrive en masteroppgave tilsvarende 45 studiepoeng. Masteroppgaven skal være et selvstendig profesjonsrettet forskningsarbeid, der studenten formulerer og besvarer en selvvalgt problemstilling og arbeider selvstendig innen et valgt tema som er relevant for barnehage og barnehageprofesjonen. Oppgaven skal ha relevans for barnehagelæreren som profesjonell aktør, eller være relevant for barndom og barnehagen som en pedagogisk og samfunnsmessig institusjon. Valg av tema og tilnærming for oppgaven skal skje i samråd med veileder.

I masterprosjektet skal studenten anvende relevant forskningslitteratur, teori, profesjonskunnskaper, metodologi og akademisk skriving. Et masterarbeid kan være, for eksempel, en empirisk studie, dokumentanalyse eller arbeid knyttet til profesjonsrelevant teori.

Veiledningen knyttet til masteroppgaven er en viktig del av læringsprosessen og ivaretas av oppnevnt(e) veileder(e). Arbeidet med masteroppgaven innebærer deltakelse på seminarer, gruppeveiledning, individuell veiledning og selvstendig arbeid med litteratur og empiri. Så lenge det er mulig knyttes studentene til en aktiv forskningsgruppe.

Emnet inngår i master i barnehagekunnskap og er plassert i programmets 6., 7. og 8. semester. Emnet er tilgjengelig for internasjonale studenter med tilstrekkelige forkunnskaper.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • har avansert innsikt i forskningslitteraturen innenfor området som oppgaven skrives i
  • har inngående kunnskap om relevante forskningsmetoder innen barnehageforskning
  • har inngående kunnskap om forskningsetiske problemområder og gjeldende retningslinjer for forskning relatert til barnehage

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til forskningslitteratur og anvende denne kunnskapen til utforskning av nye problemområder
  • kan formulere og begrunne en klar problemstilling, velge en relevant metode og datasett, tolke resultater (for empiriske prosjekter) og utfordre/utvikle teori på feltet (for teoretisk orienterte oppgaver)
  • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldene forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

  • kan orientere seg på et forskningsfelt og bruke relevant forskningslitteratur på en selvstendig måte
  • kan identifisere og analysere relevante fag-, profesjons- og forskningsetiske problemstillinger
  • kan skrive på en akademisk tekst på et avansert nivå
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha fullført emnene MBA/MBAS511, MBA/MBAS512, MBA/MBAS513 og MBA/MBAS514. Eksamen i MBA/MBAS515 må være bestått før studenten kan levere inn masteroppgaven.

Dersom det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra disse kravene.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er samlingsbasert. Undervisningen skjer hovedsakelig i form av veiledning og seminarer. Det blir lagt opp til at studentene skal delta i aktiviteter, presentere og diskutere, gi hverandre tilbakemeldinger, og delta på veiledninger.

Studentene arbeider selvstendig med masteroppgaven, men er forpliktet til jevnlig å delta i veiledning.

Studentene arbeider med kritisk lesing av forskningslitteratur, innsamling og tilrettelegging av data, analyse og tolking av resultater.

Studentene forventes å nytte bibliotekets ressurser for å utvikle sin akademiske skriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk læringsaktivitet 1: Gruppeveiledningsmøter. Det er obligatorisk å delta på tre møter med felles veiledning. Studentene må levere egne utkast og gi tilbakemelding på tekstutkast fra medstudenter.

Obligatorisk læringsaktivitet 2: Masterseminar. Det er obligatorisk å delta et masterseminar med presentasjon av utkast knyttet til egen oppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet 3: Poster. I 8. semester, ca. to måneder før levering av masteroppgaven, presenterer studenten en poster av masterprosjektet på et seminar.

Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Retningslinjer for obligatoriske læringsaktiviteter gis ved oppstart av emnet.

Det vil bli gitt én (1) ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent en obligatorisk læringsaktivitet.

Godkjente obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i to (2) år etter godkjenning.

Vurderingsform

Masteroppgave.

Masteroppgaven skal følge fakultetets retningslinjer for masteroppgaver.

Utdypende retningslinjer for masteroppgaven gis ved oppstart av emnet.

Masteroppgaven kan ikke leveres før obligatoriske læringsaktiviteter er godkjent og alle andre emner tilknyttet masterutdanningen er fullført.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Informasjon om fakultetets retningslinjer for masteroppgaven, innlevering av masteroppgave og ny/utsatt eksamen finnes på høgskolens nettsider (Bachelor- og masteroppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler