Hopp til innhald

MDIP501F Refleksiv profesjonsledelse innen yrkesdidaktisk arbeid

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet skal bidra til at masterstudentene videreutvikler yrkesdidaktisk kompetanse som motiverer til læring og utvikling både på individnivå (elever og lærlinger) og organisasjonsnivå (lærer, instruktør, opplæringsansvarlig, kollegium) i skole og arbeidsliv. Fordypning i internasjonal og norsk yrkesdidaktisk forskning med ulike perspektiver på ledelse av yrkesdidaktisk arbeid og læreprosesser i skole og arbeidsliv vektlegges.

Yrkesdidaktiske problemstillinger, med særlig perspektiver på læring, relevans og læringsledelse vil ha et gjennomgående fokus. Ledelse av demokratiske læreprosesser som styrker elever og lærlingers autonomi, utvikling av et læringsmiljø som preges av gjensidig respekt, likeverd og relasjonell samhandling vil her være sentralt. Vurdering av læringsresultat, basert på observasjon, dokumentasjon og vurdering av kvalitet på yrkesfaglig arbeid inngår i emnet.  Samarbeid og nettverksbygging mellom skole og arbeidsliv for å fremme kvalitet i fag- og yrkesopplæringen vil bli tematisert. 

Det vil bli lagt vekt på en praksisnær tilnærming til emnet med kritisk refleksjon over praksis i lys av ulike kunnskapstradisjoner knyttet til yrkesfaglig opplæring. 

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten har 

 • avansert kunnskap om yrkesdidaktisk kompetanse som bidrar til læring og utvikling både på individnivå (elever og lærlinger) og organisasjonsnivå (lærer, instruktør, opplæringsansvarlig, kollegium) i skole og arbeidsliv 
 • avansert innsikt i internasjonal og norsk yrkesdidaktisk forskning som grunnlag for kritisk analyse av yrkesdidaktiske lærings- og arbeidsprosesser 
 • avansert kunnskap om ulike perspektiver på ledelse av yrkesdidaktisk arbeid og læreprosesser i skole og arbeidsliv
 • avansert kunnskap om yrkespedagogiske kunnskapsperspektiv 

Ferdigheter 

Studenten kan 

 • begrunne, planlegge, lede, gjennomføre, vurdere og dokumentere relevant yrkesfaglig og yrkesdidaktisk arbeid på ulike læringsarenaer på en systematisk måte 
 • bidra til utvikling av en etisk og bærekraftig yrkesfaglig opplæring i skole og arbeidsliv 
 • styrke elever og lærlinger sin motivasjon og autonomi gjennom medvirkning og myndiggjøring, i et demokratisk læringsfellesskap i skole og bedrift. 
 • gjennomføre yrkesdidaktisk forskings- og utviklingsarbeid med relevans for opplæring i skule, verksemd og institusjon

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan analysere yrkesopplæringens særegne kunnskaps- og læringsformer i lys av kunnskaps - og danningsteoretiske perspektiv
 • har teoretisk og praktisk forståelse og kunnskap om nytenkning og innovasjonsprosesser i det yrkesfaglige feltet 
 • skal kunne analysere og videreutvikle pedagogiske utviklingsprosesser og praksisnære problemstillinger ut fra teori og forskingsbasert kunnskap.
 • kan kritisk vurdere og analysere yrkesdidaktiske problemstillinger i nasjonal og internasjonal forskning 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det blir vekslet mellom forelesninger, drøftinger og refleksjon i grupper. Undervisningen vil være relatert til teori, forskning og studentenes praksiserfaringer. 

Undervisningen vil være samlingsbasert og nettbasert.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studentene skal utarbeide to refleksjonsnotat mellom to av samlingene. Studentene velger form, f. eks digitale/skriftlige/multimodale tekster, og rammer for obligatorisk læringsaktivitet blir presentert på første samling. Refleksjonsnotatene skal være knyttet til tema på samlingene og vise i hvilken grad denne kunnskapen kan medvirke til økt forståelse for ledelse av yrkesdidaktiske utviklingsprosesser på egen arbeidsplass. 
 • Bidra med respons på medstudentar sitt arbeid. Presiseringer vil komme i starten av studiet.

Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere obligatoriske læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden starter.

Vurderingsform

Individuell skriftlig oppgave.

Omfang: Maks 4000 ord. 

Karakterskala Bestått/ikke bestått 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler