Hopp til innhald

MDIP550 Masteroppgåve

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Masterarbeidet skal være eit sjølvstendig empirisk og vitskapleg arbeid som dokumenterer innsikt i aktuell forsking, teoriar, metodar og tilnærmingar som er relevante for oppgåva si problemstilling. Val av tema og tilnærming for oppgåva skal skje i samråd med oppnemnd rettleiar, og med utgangspunkt i godkjent prosjektskisse.

Masteroppgåva skal omfatte:

 • bakgrunn for val av tema
 • fagleg og vitskapsteoretisk plassering av problemområde og problemstilling
 • grunngjeving for teori- og metodeval
 • dokumentasjon av korleis eit forsking og/eller utviklingsprosjekt er gjennomført
 • presentasjon, analyse og drøfting
 • sjølvstendig bruk av kjelder etter fastsette reglar for kjeldetilvisingar
 • forskingsetiske refleksjonar

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte, definert gjennom kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngåande kunnskapar om eit avgrensa fagområde med relevans for lærararbeid i skulen
 • har oversikts- og djupnekunnskap for å kunne vurdere spesialiseringa sin relevans og plassering i eit større kunnskapsområde
 • har kunnskapar om krav til vitskaplege framstillingar, herunder vitskapsteori og metodar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan utforme eit forskingsprosjekt, samle inn og analysere data.
 • Kan bruke og grunngje val av forskingsmetode og vitskapsteori i eige masterprosjekt
 • kan handtere forskingsetiske utfordringar relevante for sitt forskingsprosjekt
 • kan nytte teori, metodar og teknikkar tilhøyrande sitt fagfelt på ein sjølvstendig måte i handsaminga av vitskaplege problemstillingar

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle eige forskingsbasert kunnskap munnleg og skriftleg i tråd med ålmenne vitskaplege krav
 • kan resonnere sjølvstendig og utarbeide ein stringent argumentasjon, munnleg og skriftleg
 • har eit sjølvstendig og reflektert forhold til teori og metode relevant for forsking retta mot grunnskulen, tileigna gjennom eigen forskingspraksis
 • har ei sjølvstendig haldning til faglege framstillingar og empirisk materiale
 • kan vurdere behov for ny kunnskap innan sitt fagfelt, relevant for grunnskulen
 • kan bruke sin kompetanse på nye områder innan sitt fagområde

Krav til forkunnskapar

Fellesemne 3 må vere bestått for å kunne starte på masteroppgåva. For å kunne levere masteroppgåva må alle andre emne vere bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Masteroppgåva er eit sjølvstendig vitskapleg arbeid, og skal gjennomførast under rettleiing. Det skal utformast rettleiingsavtale for arbeidet. Kandidaten skal ta initiativ til rettleiing og har ansvaret for arbeid med masteroppgåva etter oppsett plan. Det vil bli arrangert seminar der studentane legg fram utkast til tekstar i ulike fasar av masterprosjektet. Det blir forventa at studentane deltar aktivt i diskusjon av eigne og andre medstudentar sine tekstar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentane skal delta med tekstframlegg på seminar på nett eller i samlingar minimum to gonger i arbeidet med masteroppgåva. På seminaret skal studentane leggje fram arbeidet sitt for drøfting og respons frå medstudentar og rettleiarar i ulike fasar i arbeidet, og gje respons til medstudentar.

Vurderingsform

Vurderinga består av ei individuell skriftleg oppgåve (Masteroppgåve) og individuell justerande munnleg eksamen.

Masteroppgåve

Ei individuell skriftleg oppgåve på 30 000 ord brødtekst +/- 10%. Nærare retningsliner og vurderingskriterier blir gjort kjent før oppstart av emnet. 

Justerande munnleg eksamen

Munnleg eksamen har to delar: ein digital, asynkron presentasjon av masterprosjektet på maksimum 20 minuttar retta mot eit ålment publikum, og ein påfølgjande lukka munnleg eksaminasjon i ca. 45 minutt med utgangspunkt i oppgåva. Den samla vurderinga av den munnlege prestasjonen kan justere karakteren på masteroppgåva opp eller ned maksimalt ein karakter.

Det er ikkje mogeleg å framstille seg til eksamen i dette emnet meir enn ein gong, med unnatak om oppgåva blir vurdert til ikkje greidd, jf. Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.

Karakterskala A-F, der F er ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel