Hopp til innhald

MF6-2001 Forbrukeradferd i reiselivet

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandlar følgende temaer:

Teorier og modeller for forbrukeratferd

Forbruker som individ (behov, personlighet og oppfatning)

Forbrukeratferd i det individuelle markedet vs. gruppemarkedet i reiseliv

Beslutninger og kjøpsatferd - faktorer som påvirker etterspørselen etter turisme

Motivasjon, holdning og overbevisende kommunikasjon

Interkulturell kommunikasjon og kulturelle forskjeller

Teknologi og forbrukeratferd

Tilbuds- og etterspørselsmønster i reiselivet

Etisk og grønn forbrukerisme

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne kan/har studentene bygger opp Kunnskaper i

• kulturelle forskjeller og utfordringer knyttet til interkulturell kommunikasjon.

• kjennetegn ved forbrukeratferd i individuelle kontra gruppemarkeder innen turisme.

• hvilke faktorer som påvirker etterspørselen etter reiseliv, og egenskapene til tilbudet og etterspørselen etter reiseliv.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

• bruke teorier og modeller for forbrukeratferd, beslutningsprosesser og kjøpsatferd i markedsføring generelt.

• undersøke faktorer som kan være drivere for atferd og endringer i beslutningsprosesser i ulike reiselivsmarkeder.

Generell kompetanse

Etter fullført skal studentene kunne:

• forstå hvordan bedrifter og organisasjoner i reiselivsnæringen kan møte kundenes behov gjennom planlegging.

• forstå preferansene til kunder i reiselivsbransjen.

• forstå beslutningene som forbrukere tar når de velger reisemål.

• Forstå hvordan reiselivsnæringen kan bruke markedsføringsmiksen og formulere strategier for å forbedre sine konkurransekrefter.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BØA116 Markedsføring

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og seminarer i klassen, diskusjoner av artikler, øvelser i klassen og problemløsning i grupper. Kurset fokuserer på læring gjennom studentaktiviteter, og arbeid med artikler og problemløsning. I tillegg er det viktig med selvstudium, deltakelse i undervisning og seminarer og arbeid i grupper mellom forelesningene. Forelesningene vil dekke de sentrale delene av emnet og vil gi støtte til eventuelt tilleggsarbeid studentene vil engasjere seg i for å forstå emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

En skriftlig oppgave som løses i grupper på inntil fire personer. Oppgaven må være bestått for å komme opp på avsluttende eksamen. Enhver individuell oppgave skal godkjennes av lærer. Studentene må skrive arbeidskravet på engelsk.

Vurderingsform

Skriftlig, Individuell skoleeksamen, 5 timer.

Studentene må skrive eksamenoppgaven på engelsk.

Bokstavkarakter

Karakterskalaen er A-F hvor F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent nettbasert ordbok kan brukes.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • RE6-208 - Forbrukaråtferd i reiselivet - Reduksjon: 5,5 studiepoeng