Hopp til innhald

MGBENS101 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk, litteratur og tekstkunnskap med fagdidaktikk 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette er emne 1 i faget Engelsk 1 for 1.-7. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Engelsk 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: Engelsk språk, litteratur og kultur med fagdidaktikk, emne 1 og emne 2.

Emnebeskrivelsene for Engelsk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1-7 (2016) og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter.

Engelsk 1 for 1.-7. trinn gir en innføring i engelsk språk, litteratur, kultur, og fagdidaktikk med spesiell vekt på begynneropplæring. På språksiden omfatter dette kunnskap om hvordan språket er bygd opp, og emnet har et komparativt fokus som vektlegger språklige forskjeller mellom engelsk og norsk, eventuelt også andre språk. På litteratur- og kultursiden omfatter dette kunnskap om barnelitteratur og bruk av ulike tekster på barnetrinnet, samt analyse av skjønn- og faglitterære tekster. Utvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse står også sentralt.

Emnet omfatter engelskundervisning for hele barnetrinnet. Dette inkluderer grunnleggende ferdigheter og kjennskap til læreplanverket, samt det som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling i engelsk. I tillegg gir emnet innsikt i ulike læringsaktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur inkludert forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk
 • har kunnskap om hvordan barn lærer språk, med fokus på begynneropplæring
 • har kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • har kunnskap om læreplanverket, nasjonale prøver, og læremidler for engelskfaget
 • har grunnleggende kunnskap om tilegnelse av ordforråd og om strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå
 • kjenner til sanger, rim, litteratur og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisning av barn
 • har kunnskap om de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere litteratur, samt velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklig litteratur for barn
 • kan identifisere og forklare grunnleggende elementer i språkets grammatiske struktur og lydsystem
 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og selvstendig
 • kan planlegge og lede varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene
 • kan legge til rette for tilpasset opplæring
 • kan bruke underveisvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • kan muntlig og skriftlig diskutere et utvalg av skjønn- og faglitteratur
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på trinn 1-7
 • kan reflektere over egen læring og undervisningspraksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse
 • kan skrive akademisk på begynnernivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk.

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på digitale læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen.

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet står sentralt i studentenes arbeid. Læringen i engelskstudiet forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget, utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, samt studentenes didaktiske kompetanse. Denne delen av en lærers kompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det forventes derfor at studentene følger all undervisning, deltar aktivt og er med på å ta ansvar for læringsaktivitetene, slik at de bidrar til å utvikle et godt fagmiljø. Det som formidles i undervisningen, kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum til eksamen. Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått, slik at studiet krever en god del selvstendig arbeid.

Praksis er en integrert del av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studentene må levere inn og motta veiledning på utkast av semesteroppgaven
 • En obligatorisk læringsaktivitet i et språkemne

Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene.

Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske læringsaktivitetene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per obligatorisk læringsaktivitet per semester.

Det er obligatorisk oppmøte på samlinger, i seminar, ulike øvinger og arbeid i grupper. Det kreves tilstedeværelse i minst 70 % av undervisningen. Når fraværet overstiger 30 %, vil studenten ikke få emnet godkjent, uavhengig av årsak.

Vurderingsform

 • Del 1: Skoleeksamen, 3 timer. Teller 40 % av endelig karakter.
 • Del 2: Individuell skriftlig oppgave, 1500 ord. Teller 60 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Det er mulig å levere forbedret versjon (del 2) i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Skoleeksamen: Ingen hjelpemidler.

Oppgave: Alle hjelpemidler er tillatt. For informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no).

Mer om hjelpemidler