Hopp til innhald

MGUEN202 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i faget Engelsk 1 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Når engelsk går som fag 2, består Engelsk 1 av to delemner, hvert på 15 studiepoeng: Engelsk språk med fagdidaktikk og Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk.

Emnebeskrivelsene for Engelsk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016), og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter.

Engelsk 1, emne 2 for 5.-10. trinn gir en innføring i engelsk litteratur, kultur og fagdidaktikk. Emnet omfatter engelskundervisning for mellom- og ungdomstrinnet. Dette inkluderer kjennskap til læreplanverket, vurdering, tilpasset opplæring og digitale verktøy. I tillegg gir emnet kunnskap om et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst og til bruk i engelskundervisning. Emnet gir innsikt i ulike læringsaktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæring i grunnskolen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læreplanverket, nasjonale prøver og læremidler for engelskfaget
 • kjenner til litteratur og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisning av barn og unge
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på 5.-10.trinn

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke underveis- og sluttvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • kan planlegge og lede varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene
 • kan diskutere, muntlig og skriftlig, et utvalg av skjønn- og faglitteratur
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen
 • kan analysere litteratur, samt velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklig litteratur og andre kulturuttrykk for barn og ungdom

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på trinn 5-10
 • kan reflektere over egen læring og undervisningspraksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i akademisk skriving.

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på digitale læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen.

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet står sentralt i studentenes arbeid. Læringen i engelskstudiet forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget, utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, samt studentenes didaktiske kompetanse. Denne delen av en lærers kompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det forventes derfor at studentene følger all undervisning, deltar aktivt og er med på å ta ansvar for læringsaktivitetene, slik at de bidrar til å utvikle et godt fagmiljø. Det som formidles i undervisningen, kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum til eksamen. Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått, slik at studiet krever en god del selvstendig arbeid.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i dette emnet, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/

Praksis er en integrert del av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • En læringsaktivitet i litteratur, kultur eller litteraturdidaktikk
 • En læringsaktivitet knyttet til FoU-temaet akademisk lesing
 • Det er et krav at studenter er tilstede i 70% av undervisningen. Studenter med et fravær på mer enn 30% vil ikke få emnet godkjent, uavhengig av årsak.

Generelt: Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene, og det vil også bli informert om veiledning og faglige krav. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene.

Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske læringsaktivitetene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per læringsaktivitet per semester.

Vurderingsform

Skoleeksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler