Hopp til innhald

MGUKR101 KRLE 1, emne 1 - Religioner, livssyn og fagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

KRLE 1 (30 sp) er delt inn i to emner som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 1 legges det vekt på kunnskap om skolens læreplan og didaktiske utfordringer i faget. Den enkelte elev står sentralt gjennom arbeid med tilrettelegging, tilpassing og samhandling, samtidig som lærerrollen drøftes faglig og kritisk. Religioner, livssyn og filosofi har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til ulike perspektiv på mangfold. De skal bli kjent med grunnlaget for etisk refleksjon gjennom grunnlagsetikk, og de skal også møte eksempler på forskning relevant for KRLE. Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om mål og innhold i skolens KRLE-plan
 • har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget 
 • har kunnskap om sentrale arbeidsmåter og didaktiske utfordringer knyttet til faget og den enkelte elev 
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis, etikk og indre mangfold i religioner og livssyn
 • har kunnskap om sentrale filosofer i antikken og i nyere tid
 • har kunnskap om grunnlagsetikk
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter kan brukes i faget.

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere utfordringer omkring etisk, religiøst og livssynsmessig mangfold i skole og samfunn, og kritisk reflektere omkring disse utfordringene
 • kan samhandle med elever og være en god samtalepartner i faglig relaterte spørsmål.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan faglig og kritisk drøfte lærerrollen i KRLE
 • kan formidle eksempler på forskning innen fagfeltet.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Klasseundervisning; lærerstyrt og med studentaktiviteter. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som er lokalt tilpasset og som innebærer bruk av IKT. Studenten har selv ansvar for egen læring.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Individuell skriftlig oppgave i akademisk skriving knyttet til et selvvalgt tema innen KRLE 1, emne 1. Oppgaven skal være forskningsbasert. Læringsaktiviteten er begrunnet i læringsutbytteformuleringen som sier at studenten skal ha "kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis, etikk og indre mangfold i religioner og livssyn."

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for den obligatoriske læringsaktiviteten. Obligatorisk læringsaktivitet vurderes med godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være fullført og godkjent innen fastsatte frister før en kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen, 3 dager. 

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler