Hopp til innhald

MHE803 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Mat og helse 1 består av emne 1 Innføring i mat og helse (MHE803) og emne 2 Mat og helse som undervisningsfag (MHE804), hver på 15 studiepoeng.

Faget mat og helse i grunnskolelærerutdanningen er et allmenndannende, praktisk og estetisk profesjonsfag og skal forberede studentene til å undervise faget i grunnskolen. Gjennom studiet skal studentene utvikle kompetanse om fagets historiske utvikling, styringsdokumenter, trygg mat, smak og sensorikk, kritisk vurdere læremidler i faget, måltidstradisjoner og måltid som identiets- og kulturutrykk.

Emne 1 Innføring i mat og helse (MHE803) legger vekt på en innføring i et helsefremmende kosthold, bærekraftige matvaner, bærekraftig forbruk, matkultur og på mat og måltiders betydning for sosial læring.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kjennskap til sentrale styringsdokumentene som regulerer læringsarbeidet i mat og helse i grunnskolen
 • har kunnskap om fagets historiske utvikling
 • har kunnskap om sentrale trekk ved utviklingen i norsk kosthold, nasjonale kostholdsanbefalinger og retningslinjer for mat og måltider i grunnskolen
 • har kunnskap om etisk og bærekraftig matproduksjon og forbruk
 • har kunnskap om kostholdsmodeller
 • har kunnskap om matvaregrupper og bearbeiding av råvarer
 • har kunnskap om trygg mat og matvarers holdbarhet
 • har kunnskap om ulike måltidstradisjoner i et kulturelt perspektiv
 • har kunnskap om smak og sensorikk
 • har kunnskap om tilgjengelige læremidler i faget mat og helse

Ferdigheter

Studenten

 • kan forstå og bruke matlagingsbegrep
 • kan planlegge og lage trygg mat
 • kan utnytte råvarer og redusere matsvinn
 • kan orientere seg kritisk ved valg og bruk av læremidler
 • kan gjennomføre faglig formidling gjennom digitalt verktøy
 • kan bruke grunnleggende ferdigheter i praktisk opplæring, tilpasset ulike elevers forutsetninger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til å skape et godt læringsmiljø og utvikle gode relasjoner til og mellom elever
 • kan kritisk velge et læremiddel, planlegge, gjennomføre undervisning i mat og helse med bruk av et digitalt læremiddel og la elevene evaluere undervisningsøkten
 • kan sette faget i en tverrfaglig kontekst
 • kunne forstå potensialet for faget i et samfunnsperspektiv og dets potensial for sosial utjevning i helse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Individuelt arbeid mellom samlingene
 • Muntlig og skriftlig presentasjon
 • Selvstudium
 • Formidle fag gjennom digitalt verktøy
 • Utprøving av elektronisk læremiddel mellom samlingene med en mat- og helseklasse i grunnskolen.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne fremstille seg til eksamen må studentene ha deltatt på tre samlinger a to dager (80 % oppmøtekrav), digital oppfølging på nett (via Canvas), og ha bidratt i de studentaktive læringsaktivitetene.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister.

I emnet er det to obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnets læringsutbytte:

 1. Studenten skal individuelt lage en digital fortelling relatert til mat og måltider. Sammen med fortellingen skal det følge et refleksjonsnotat. Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 2. Studenten skal individuelt planlegge, gjennomføre og evaluere et digitalt læremiddel som skal innebære kreativitet eller eksperimentering i mat og helse i grunnskolen. Nærmere krav fastsettes av faglærer.

Det stilles også krav om at minst en av læringsaktivitetene knyttes til kunnskapsdeling i eget arbeidskollegium.

Godkjent læringsaktivitet er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen. Ved for stort fravær må forsømt studiedeltakelse tas igjen neste gang emnet arrangeres.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 20 minutter.

Studenten trekker tema som både er pensumrelatert og som åpner for videre refleksjon.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillat

Mer om hjelpemidler