Hopp til innhald

MKUF501B Dramapedagogikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en dypere forståelse av dramapedagogikk, og videreutvikle en grunnleggende basis for dramaundervisning og dramapedagogisk forskning.

Emnet er todelt:

 1. Gjennom praktiske demonstrasjoner, teoretiske leksjoner og selvstudium undersøker studentene sentrale utviklingstrekk innen dramapedagogikk. Teori og praksis fra både norsk og internasjonal fagekspertise blir dekket.
 2. Introduksjon til metodikken "Fra tekst til teater": hvordan lages forberedende workshoper og ev. etterarbeid til teaterforestillinger.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om sentrale begreper, trender og fagutvikling innen dramapedagogikken både internasjonalt og nasjonalt
 • har inngående kunnskap om historiske og generelle utviklingstrekk innen dramapedagogikken både internasjonalt og nasjonalt
 • har inngående kunnskap om dramapedagogikkens rolle i undervisning, utdanning, kunst, kultur og samfunn
 • har inngående kunnskap om å utforske, diskutere og problematisere filosofiske, kunstfagdidaktiske tradisjoner i feltet

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke dramapedagogiske metoder på ulike samfunnsområder
 • kan reflektere kritisk og konstruktivt om fagområdets teori og praksis
 • kan anvende drama som forskningsmetode

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og analysere dramaundervisning på ulike samfunnsarenaer på grunnlag av fagteori
 • kan gjøre greie for fagområdets uttrykksformer og kunstfagdidaktiske metoder på ulike samfunnsområder/samfunnsarenaer
 • kan vurdere og kunne ta i bruk ulike dramapedagogiske arbeidsformer i sitt praktiske arbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår gjennom workshop, forelesninger og seminarer. Studiet forutsetter aktiv deltaking i undervisning, selvstendige litteraturstudier og at studentene bidrar med egne workshop og seminarframlegg. Det forventes at studentene danner kollokviegrupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • Krav om aktiv deltakelse i 80 prosent av undervisningen.
 • Obligatorisk læringsaktivitet 1 i par: Utvikle, gjennomføre og analysere et dramaforløp for en bestemt målgruppe. Studentene skal utvikle og gjennomføre innledningsfasen (ca. 1 time) til et prosessdrama for en tenkt målgruppe. Forløpet skal gjennomføres enten med målgruppen eller med andre studenter på masterstudiet.
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2 i gruppe: Utvikle, gjennomføre og analysere en workshop i «Fra tekst til teater» for en bestemt målgruppe. Studentene skal utvikle og gjennomføre innledningsfasen (ca. 1 time). Workshopen skal gjennomføres enten med målgruppen eller med andre studenter på masterstudiet.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer foreligger ved emnestart.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 5 dager.

Studenten skal analysere et praktisk arbeid i forhold til fagteori, med omfang ca. 4000 ord. Lærerne gir ikke veiledning i forbindelse med gjennomføringen av hjemmeeksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For mer informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler