Hopp til innhald

MKUF502B Anvendt teater

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Første halvdel av emnet er en introduksjon til anvendt teater, med fokus på både teaterhistorie (f.eks. postmoderne teater, utforming, forumteater osv.) og forskjellige former og sjangre (f.eks. deltakende teater, community theatre, social theatre osv.).  

Andre halvdel er et kunstnerisk/kunstpedagogisk samarbeidsprosjekt mellom 2-6 dramastudenter og en valgt samfunnsarena (fengsel, eldresenter, kultursenter, sykehus, osv.).  

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten

 • har inngående kunnskap om ulike former for anvendt teater, deltakende teater og community theatre  
 • har inngående kunnskap om anvendt teater som kunstpedagogisk filosofi og felt 
 • har inngående kunnskap om problemstillinger og begreper fra teori og praksis i anvendt teater teori 
 • har inngående kunnskap om prosjektutvikling, kunstfagdidaktisk tilrettelegging og kunstnerisk formidling gjennom arbeid med en scenisk presentasjon/et scenisk program 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan fremvise spillkompetanse og beherske fagområdets uttrykksformer 
 • kan kombinere form og innhold på en kunstnerisk bevisst måte innenfor en valgt estetikk 
 • kan interagere og kommunisere performativt med målgrupper på utvalgte samfunnsarenaer 
 • kan utarbeide konsept og finansieringsplan for eget kunstbasert prosjekt

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan realisere anvendt teater på ulike samfunnsarenaer 
 • kan lede og administrere prosjekter i anvendt teater 
 • kan vurdere og ta i bruk forskningsmessige tilnærmingsmåter til sitt emneprosjekt 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha fullført MKUF501B før studenten starter på dette emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil innledningsvis ha felles undervisning, og blir deretter i større grad  studentstyrt, med noe lærerveiledning. Emnet har i varierende grad faste tider på timeplanen, ettersom studentene selv har ansvar for å gjøre nødvendige avtaler med aktuelle målgrupper. Arbeidet organiseres i smågrupper (3-6 studenter). Den enkelte student har likevel faglig ansvar for helheten. Det forutsettes aktiv deltakelse i workshops, seminarer og gruppeaktiviteter.

Pensum er på ca. 1000 sider. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Muntlig presentasjon i par av en valgt pensumartikkel.   Studentene skal analysere og reflektere over tekstens faglige intensjon/problemstilling, argumentasjon og kildegrunnlag. Pararbeid (en som forsvarer og en som er kritisk til artikkelen). 
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2: Skriftlig fremlegg av en valgt pensumartikkel. Studentene skal analysere og reflektere over tekstens faglige intensjon/problemstilling, argumentasjon og kildegrunnlag. 
 • Obligatorisk læringsaktivitet 3a: Introdusere, presentere og demonstrere deler av prosjektplanen gjennom workshop. 3b: Levere prosjektbeskrivelsen med framdriftsplan for prosjektutvikling og utprøving av performativt materiale. Veiledende omfang: ca. 1500 ord.  

Obligatoriske læringsaktiviteter må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Praktisk eksamen i gruppe.

Eksamen skal foregå på en samfunnsarena utenfor studiestedet og utenfor institusjonsteater. Emnets prøveform er en forestilling for/med aktører på den valgte arenaen.  Det vil gis en felles gruppekarakter.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått. 

Det foreligger detaljerte retningslinjer og vurderingskriterier for det anvendte teaterprosjektet. Disse blir utdelt ved prosjektets begynnelse. 

Utsatt/ny eksamen: Gruppen presenterer en bearbeidet versjon av arbeidet. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler