Hopp til innhald

MKUF503 Estetikk og kreativitet i kunstfagdidaktisk verksemd og formidlingsarbeid

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

I emnet skal studentane arbeide med ulike tilnærmingar til kreativitet og estetikk knytt til kunstfaga. Gjennom praktisk arbeid, litteraturstudiar, tekstproduksjon og andre arbeidsmåtar vil studentane få erfaring med og innblikk i kreativitetspedagogikk og estetiske teoriar og praksis med særleg vekt på didaktisk verksemd, Community arts og/eller formidlingsarbeid.  

Deler av arbeidet vil bli sentrert rundt eit avgrensa fleirfagleg praktisk prosjekt som saman med resten av innhaldet i emnet skal danne utgangspunkt for studentane sine refleksjonar knytt til estetiske og kreative læreprosessar og deira eigenart, bruksområder og relevans innan studieretningsfaga.  

Emnet vil byggje på aktuelle faglege og fagdidaktiske problemstillingar, nyare forsking og utviklingsarbeid og introdusere aktuelle FoU-prosjekt ved utdanningsinstitusjonen.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskap  

Studenten

 • har inngåande kunnskap om kreativitetspedagogikk og kan reflektere over kreative prosessar og bruk av digitale verktøy innanfor dette feltet 
 • har inngåande kunnskap om kulturhistoriske og samtidsaktuelle estetiske teoriar samt estetiske uttrykksformer, omgrep og praksis 
 • har inngåande kunnskap om  korleis estetisk teoriar og kreativitetsteoriar kan opplyse og relaterast til didaktisk arbeid og formidlingsarbeid i kunstfaga 
 • har inngåande kunnskap om relasjonelle og deltakarbaserte kunstfaglege prosessar  

Ferdigheiter 

Studenten

 • kan utforme og systematisk analysere estetiske og kreative læreprosessar med utgangspunkt i eige studieretningsfag og i fleirfagleg samarbeid med representantar frå ulike kunstdisiplinar 
 • kan nytte og vurdere kreative fenomen som til dømes improvisasjon og arbeide kvalifisert og aktivt med idèutvikling som kreativ ferdigheit på ein sjølvstendig måte 
 • kan planlegge, skape og gjennomføre fleirfaglege estetiske prosjekt  
 • kan drøfte og reflektere kritisk over aktuelle problemstillingar knytt til estetiske og kreative praksisar innan undervisning og formidlingsarbeid 

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan nytte kunnskapar og ferdigheiter knytt til estetiske og kreative læreprosessar på nye områder og integrere desse i det vidare arbeidet i studiet  
 • kan bruke fleirfaglege arbeidsmåtar og digitale verktøy i kreative gruppeprosessar  
 • kan bruke kunnskapar og ferdigheiter om estetikk og kreativitetspedagogikk som utgangspunkt for nytenking og innovasjon 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MKUF501A og MKUF502A

eller

MKUF501B og MKUF502B

eller

MKUF501C og MKUF 502C

eller

MKUF501D og MKUF502D

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil vera samlingsbasert og nettstøtta. Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom praktisk prosjekt- og gruppearbeid, forelesingar, litteraturstudiar, rettleiing, studentframlegg og bruk av nettbaserte ressursar.  

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Eit skriftleg arbeid med fokus på estetiske teoriar og kreativitetspedagogikk 
 • Gjennomføring av oppgåver som førebuing til samlingar og framlegging av arbeid på samlingar og nettmøter 
 • Aktiv deltaking på obligatorisk undervisning og øvingar i samband med praktisk prosjekt 

Obligatoriske læringsaktivitetar blir nærare presisert ved semesterstart.

Vurderingsform

Praktisk eksamen.  

Karakterskala: Bestått/Ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillate.

Meir om hjelpemiddel