Hopp til innhald

MSB204 Transportmodeller og regionalutvikling

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Kurset består av tre deler. Den første delen er primært basert på fire-trinns modellen for etterspørselen etter reiser, representert ved reise-generering, reisefordeling, valg av kjøretøy og trasévalg. I denne delen gis det også en generell introduksjon til transportøkonomi. Fokus er særlig på problemstillinger knyttet til reisefordelinger mellom ulike tettsteder, men også på modeller som integrerer transport med arealbruk, dvs kombinerte transport og lokaliseringmodeller (LUTI modeller). Den andre delen av kurset fokuserer både på problemstillinger knyttet til modellering og på generelle problemstillinger knyttet til vekst i regioner og byområde. Operasjonaliserbare generelle likevektsmodeller (SGE) og andre romlige likevektsmodeller blir introdusert, og brukes til å diskutere vekst i regioner og byområder, i tillegg til muligheten for avfolkning av rurale områder. Kurset fokuserer også på problemstillinger knyttet til kausalitet og interaksjon mellom lokaliseringsbeslutningene til folk og bedrifter i en prosess med regional vekst. I tillegg studerer vi hvordan lokalutvikling reflekterer fordelingen av kreativ kapital, tilstedeværelsen av lokale attraksjoner, innovasjonsmomenter, og potensialet for byaktiviteter og et urbant forbruksmønster. Til slutt, i den tredje delen av kurset, kombineres elementer av de to andre delene til å diskutere hvordan endringer i transportvilkårene påvirker utviklingen i regioner og byområde. Både tilbudet av ulike transporttjenester, vegprising, og investeringer i transport infrastruktur demonstreres å påvirke fordelingen av kapital og arbeid mellom regionene. Derfor er slike transportøkonomiske virkemidler viktige i utviklingen av regioner og byområder, både i et fordelings- og et effektivitetsperspektiv. Investeringer i transport infrastruktur kan for eksempel være i form av hurtigtog, eller i form av å knytte regioner tettere sammen ved å bygge tunneler og broer. Kurset vil gjennomgående gjøre bruk av norske case.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført kurs har studentene

 • spesialisert kunnskap i transportøkonomi, inkludert fire-trinnsmodellen for etterspørselen etter reiser, og kombinerte transport/lokaliseringsmodeller (LUTI-modeller).
 • spesialisert innsikt i alternative romlige likevektsmodeller.
 • viderekommen kunnskap om interaksjon mellom bedrifter og husholdninger i en prosess med vekst og utvikling i regioner og byområder.
 • viderekommen kunnskap om hvordan lokal utvikling påvirkes av lokalspesifikke goder, forhold knyttet til innovasjon, og mulighetene for et urbant forbruksmønster.
 • spesialisert innsikt i hvordan endringer i transportvilkår påvirker utviklingen i regioner og byområder.

Ferdigheter

Ved fullført kurs kan studentene

 • tolke, analysere, og kritisk vurdere resultater basert på ulike komponenter av en fire-trinns modell for reiseetterspørsel, og på såkalte LUTI-modeller.
 • spesifisere, forklare, formulere og tolke grunnelementene i en romlig generell likevektsmodell.
 • vurdere kritisk ulike teorier for hva det er som bestemmer vekst i regioner og byområder, og hva det er som kan gi rural avfolkning.
 • analysere hvordan tilbudet av offentlige transporttjenester, vegprising, og investeringer i transport infrastruktur kan påvirker allokeringen av kapital og arbeidskraft mellom regioner.
 • formulere et tilfredsstillende modellverktøy til å gi pålitelige prediksjoner for hvordan utviklingen i byer og regioner påvirkes av høyhastighetstog, byggingen av broer og tunneler, og generelle forbedringer i transportnettet.

Generell kompetanse

Ved fullført kurs kan studentene

 • anvende sin kunnskap til å organisere og klargjøre en diskusjon av problemstillinger knyttet til transportforhold inn i forskjellige trinn og formål.
 • anvende sin kunnskap til å analysere hvordan et sentralstedssystem og mønsteret for arealutnyttelse reflekterer transportvilkårene.
 • bidra til en ny forståelse for hvordan transportvilkårene kan brukes som virkemiddel til å gi en balansert utvikling for regioner og byer.
 • både på et teoretisk og anvendt nivå gjøre greie for problemstillinger knyttet til økonomisk utvikling i regioner og byområder.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Fullført kurs i Anvendt By- og Regionaløkonomi

Undervisnings- og læringsformer

Tradisjonelle forlesninger suppleres med seminarer der vi diskuterer ulike problemstillinger anvendt på norske forhold. I slike seminarer presenterer og diskuterer vi også litteratur som supplerer kjernepensum.

Obligatorisk læringsaktivitet

Et skriftlig gruppearbeid der pensumlitteratur anvendes på en relevant problemstilling med data fra en norsk region.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

Besvarelsene vurderes etter skalaen A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler