Hopp til innhald

MSS530 Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og kunnskapsbasert praksis

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet definerer og utdyper begrepene «pasientsikkerhet» og «kvalitetsforbedring» og "kunnskapsbasert praksis". Emnet gir innføring i kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode som grunnlag for å kunne utøve kunnskapsbasert praksis og drive fagutvikling. Studiet vektlegger kunnskap om kvalitetsforbedring som en kontinuerlig prosess for å systematisk forbedre helsetjenesten gjennom planlegging, utprøving, evaluering og justering av tiltak. I tillegg vektlegges kunnskap og refleksjon om verktøy og fremgangsmåter for de ulike fasene i praktisk forbedringsarbeid. Emnet inkluderer både tekniske og ikke-tekniske ferdigheter for pasientsikkerhet og kvalitet i omsorg og behandling. Kunnskap om sosial ulikhet i helse og sykdom, organisering av helsetjenesten, inkludert juridiske lover og etiske retningslinjer som regulerer helse og omsorgstjenesten er vektlagt. Studentene skal i løpet av emnet utvikle kompetanse i hvordan utvikling, iverksetting og oppfølging av nasjonale satsinger i helse- og omsorgstjenesten skal sikre at pasientbehandling gjennomføres uten skade for pasienter og brukere.

Pasientsikkerhet:

 • Sentrale lover og forskrifter for pasientsikkerhet og forbedringskunnskap
 • Nasjonale innsatsområder for pasientsikkerhet
 • Verktøy for ledelse av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
 • Spesiell oppmerksomhet på fagområder som bidrar til pasientsikkerhet

Kvalitetsforbedring:

 • Bruk av modell for systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten
 • Strategier for hvordan man bygger kompetanse om kvalitetsforbedring i praksis, og hvordan man tar i bruk erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende og aktivt involverer dem i forbedringsarbeidet

Forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis:

 • Innføring i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Bruk av modell for kunnskapsbasert praksis
 • Refleksjon over hvilke kunnskapskilder som er utgangspunkt for praksis
 • Refleksjon over egen praksis
 • Spørsmålsformulering
 • Litteratursøk
 • Kritisk vurdering av ulike kunnskapskilder
 • Anvende kunnskap
 • Evaluere praksis

Læringsutbytte

En student med fullført emne har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten…

 • har inngående kjennskap til oppdatert og relevant forsking om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
 • har inngående kunnskap om hvordan forskningsbasert kunnskap om pasientsikkerhet kan brukes for å utvikle system, tjenester og støttefunksjoner for å forebygge skade på pasient
 • har inngående kunnskap om systematisk kvalitetsforbedringsarbeid i helsetjenesten som en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller forbedringsområder, teste ut tiltak og justere til resultatet blir som ønsket og forbedringen vedvarer
 • kan anvende kunnskap om prinsipper for implementering av tiltak i klinisk praksis
 • har inngående kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsdesign og datainnsamlings- og analysemetoder
 • har inngående kunnskap om krav til forskningsetikk innen helseforskning
 • har inngående kunnskap om modell for kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan identifisere, analysere og formidle uønsket variasjon og risiko som har betydning for pasientsikkerheten
 • kan bruke prinsippene og trinnene i forbedringsmetodikk
 • kan analysere og reflektere over bruk av relevante verktøy og ulike trinn/faser i forbedringsarbeid
 • kan bruke relevante metoder for å tall- og tidfeste mål for forbedring
 • kan bruke relevante metoder for å definere indikatorer for forbedring
 • kan analysere og prioritere forbedringstiltak
 • kan analysere og bruke relevant forskningslitteratur i utarbeiding og design av forbedringsprosjekter
 • kan gjennomføre et systematisk litteratursøk og kritisk vurdere resultat av litteratursøket
 • kan bruke relevant forskningsdesign og datainnsamlingsmetoder på bakgrunn av kliniske problemstillinger
 • kan analysere og forholde seg kritisk til forskningsresultater i sykepleie og andre relevante disipliner

Generell kompetanse:

Studenten…

 • kan anvende og formidle modell for kunnskapsbasert praksis
 • kan bidra til å kvalitetssikre pasientsikkerhetsarbeid og kvalitetsforbedringsarbeid
 • kan anvende aktuelle verktøy innen forbedringsmetodikk
 • kan analysere etiske aspekter ved pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsarbeid
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å arbeide vitenskapelig med problemstillinger knyttet til pasientsikkerhet- og forbedringsarbeid
 • kan bidra til å vurdere om kvaliteten på tjenestene som utøves er på et forsvarlig nivå i henhold til lover, forskrifter, faglige og etiske retningslinjer
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å iverksette og lede forbedringsarbeid
 • kan bidra til å fremme implementering av kunnskapsbasert praksis i sin kliniske spesialitet

Krav til forkunnskaper

.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning med vekt på studentdeltakelse, ressursforelesning, gruppearbeid, fremlegg, opposisjon, veiledning, digitale verktøy og selvstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Oppgave Plan for klinisk audit. Skriftlig gruppeoppgave som viser inngående innsikt i arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Omfang 3000 ord +/-10%.

  Alle deltakerne i gruppen skal bidra til et felles produkt.

 2. Gruppefremlegg (15 min) og gruppeopposisjon (15 min) på klinisk audit/ forbedringsprosjektet.
 3. Statistikk test MCQ. Tre forsøk.

Obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i ett semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Eksamen:

Skriftlig individuell oppgave. Kritisk vurdering av vitenskapelig artikkel. Omfang: 3000 ord +/-10%.

Vurderingsuttrykk:

Vurderes til bestått/ikke bestått.

Ny eksamen:

Ved ikke bestått eksamen blir det gitt ny oppgavetekst til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For mer informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KLS200 - Forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis - Reduksjon: 15 studiepoeng