Hopp til innhald

NAB3037 Tankoperasjoner

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette emnet adresserer en rekke grunnleggende og mer avanserte konsepter, relevante for å jobbe ombord i olje- og kjemikalietankskip.

Emnet dekker reglene i STCW 78 med tillegg, tabell A-V/1-1-1, A-V/1-1-2, A-V/1-1-3, og kvalifiserer til søknad om laveste og høyeste tankermannsertifikat olje og kjemikalie.

NAB3037 er et valgemne og et emne som blir gitt studieåret 2024/2025. For senere år kan valgemnetilbudet endre seg, og det er ikke gitt at dette valgemnet vil bli satt opp da. Emnet er også avhengig av nok oppmeldte for at det skal bli gitt.

Det vil være en egenandel på emnet. Nærmere informasjon vil bli gitt.

Innhold

Sikre operasjoner

 • Relevant regelverk
 • Hvordan unngå farer
 • Generell HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet)
 • Kriser og nødsituasjoner
 • Fysiske egenskaper ved olje og kjemikalier
 • Sikker jobb-analyse relatert til sikre operasjoner
 • Sikkerhetssystemer relatert til sikre operasjoner
 • Operasjonelt utstyr

Miljø og forurensning

 • MARPOL og relevant regelverk
 • Ulykkesforebygging
 • Forurensningsforebygging
 • Sikker jobb-analyser
 • Sikkerhetssystemer
 • Ballast Water Treatment (Behandling av ballastvann)
 • VOC (Volatile Organic Compound)
 • Utstyr

Operasjoner

 • Grunnleggende prinsipper for tankoperasjoner
 • Avanserte prinsipper for tankoperasjoner
 • Hendelsesrapporter
 • COW (Crude Oil Washing - Råoljevasking)
 • Tankrengjøring
 • Gasfriing
 • Spesielle operasjoner

Sikkerhet

 • Teoriundervisning, brann i væsker; Olje / Kjemikalier
 • Brannforebyggende; Olje / Kjemikalier
 • Brannbekjempelse olje
 • Brannbekjempelse kjemikalier
 • Diverse utstyr for brannbekjempelse; Olje / Kjemikalie
 • Evakuering fra lukkede rom
 • Diverse utstyr for evakuering fra lukkede rom
 • Teoriundervisning medisinsk førstehjelp; Olje / Kjemikalier
 • Medisinsk behandling olje
 • Medisinsk behandling kjemikalier
 • Medisinsk behandling brannskader
 • Førstehjelp i lukkede rom
 • Sikkerhet i lukkede rom
 • Gassmålingsutstyr - bruk og vedlikehold
 • Gassmålinger
 • Arbeid i lukkede rom
 • Sikkerhets- og evakueringsutsyr til lukkede rom

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

- Har bred kunnskap om tankoperasjoner på olje- og kjemikalietankere

- Har bred kunnskap om regler og forskrifter på olje- og kjemikalietankere

- Kan se moderne tankoperasjoner i historisk sammenheng

- Har kunnskap om forskning og utvikling innenfor området

Ferdigheter

Studenten:

- Kan bruke teori og opparbeidet kunnskap i praktiske tankoperasjoner

- Kan vurdere og iverksette forebyggende tiltak mot forurensning

- Forstår bruken av HMS-systemer relatert til tankoperasjoner

- Kan føre olje- og lastedagbøker

- Kan reflektere rundt lasting, lossing og transport av oljelast

- Kan reflektere rundt lasting, lossing og transport av kjemikalielast

Generell kompetanse

Studenten:

- Kan utføre sikre og miljøvennlige operasjoner på olje- og kjemikalietankere

- Har innsikt i akademiske og profesjonelle etiske problemstillinger relatert til tankoperasjoner på olje- og kjemikalietankere

- Kan diskutere teorier, problemer og problemløsning relatert til tankoperasjoner med fagfolk og andre

- Er kjent med og oppdatert på forskning og utvikling relatert til olje- og kjemikalietankere

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, casestudier, praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk oppmøte (maks 4 timer fravær).

Vurderingsform

 • Skoleeksamen, skriftlig eksamen, individuell 4 timer, vektlegges 50/100, gradert A-F
 • Hjemmeeksamen, gruppeoppgave, 72 timer, vektlegges 50/100, gradert A-F

Hjelpemidler ved eksamen

 • Skriftlig skoleeksamen - godkjent kalkulator: Casio fx-991EX
 • Hjemmeeksamen - alle hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB3016 - Tankoperasjonar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB3011 - Tankoperasjoner - Reduksjon: 5 studiepoeng