Hopp til innhald

NABP2002 Innføring i samarbeid og organisasjonskunnskap

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I løpet av kurset vil studentene få en grunnleggende forståelse av hvordan organisasjoner fungerer. Spesielt vektlegges det hvordan mennesker i organisasjonen samhandler, og hvordan de både påvirker og påvirkes av dynamikken i organisasjonen.

Emnet gir en innføring i ulike teorier om organisasjon, ledelse, samhandling og kommunikasjon. Hensikten er å gi studentene skal bli i stand til å forstå og analysere de samarbeidssituasjoner og organisatoriske sammenhenger de vil befinne seg i som nautikere. Kurset legger også opp til at studentene skal få mulighet til å reflektere over egne kommunikasjons- og samarbeidsevner, og over hvordan de selv bidrar i et arbeidsfellesskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført kurs har studenten ha tilegnet seg:

 • Kunnskap om hva organisasjon og organisert samarbeid er
 • Kunnskap om ulike perspektiver på ledelse.
 • Kunnskap om samarbeid og kommunikasjon i organisasjonen. Hva er godt samarbeid, og god kommunikasjon? og hvordan kan disse utvikles på en god måte?
 • Kunnskap om relasjonen mellom organisasjonen og medarbeiderne. Dette kan eksempelvis inkludere teorier om motivasjon og rolleteori
 • Grunnleggende kunnskap om organisasjonskultur og organisasjonsutvikling
 • Grunnleggende kunnskap om hvordan man kan jobbe for å utvikle og endre organisasjoner må en god måte
 • Grunnleggende kunnskap om psykososialt arbeidsmiljø

Ferdigheter:

Etter fullført kurs kan studentene anvende kunnskapene ovenfor til å:

 • Kunne beskrive og analysere spesifikke organisasjoner og samarbeidssituasjoner, med utgangspunkt i relevant teori
 • Gjenkjenne ulike aspekter ved ulike typer organisasjonskultur og ledelse og kjenne fordeler og ulemper med dem.
 • Kunne foreslå intervensjoner og metoder for å forbedre samarbeid og psykososialt arbeidsmiljø i en organisasjon
 • Å kunne reflektere over egne samarbeidsevner, og bruke relevant teori til å forstå og forbedre dette.

Kompetanse

Etter fullført kurs kan studentene bidra til:

 • At organisasjoner de deltar i fungerer godt.
 • Å delta i arbeid som tar sikte på å videreutvikle samarbeid og samspill på arbeidsplassen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

NABP1003 Dannelse og akademisk håndverk

Undervisnings- og læringsformer

Individuelt arbeid, gruppearbeid, praktiske øvelser, forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er ett (1) obligatorisk arbeidskrav i emnet. Studentene deles inn i grupper, hvor de samarbeider om å forberede og holde en presentasjon foran klassen. Det forventes at alle studenter deltar aktivt i alle deler av arbeidet. Arbeidet bedømmes individuelt, med godkjent/ikke godkjent. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent ved første forsøk, vil studentene få en (1) mulighet til å ta dette på nytt.

Arbeidskravet er gyldig i to (2) semester.

Vurderingsform

Semesteroppgave

Gradert karakter A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB1028 - Samarbeid, organisasjon og kultur på skip - Reduksjon: 5 studiepoeng