Hopp til innhald

NABP2004 Skipsdrift - skipskonstruksjon

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Innføring i skipskonstruksjon med materiallære, skjærkrefter og bøyemoment, skrogets oppbygning, belastninger på skrogbjelken og fribordsberegninger. Introduksjon til forskjellige valg en skipskontrahent og skipskonstruktør står overfor når et nytt skip skal kontraheres, og hvordan disse valgene vil ha innvirkning på det ferdige skipet.

Innhold:

 • Skipskonstruksjon, styrke og stress i skrogbjelken
  • Materialvalg
 • Prinsipper innen skipskonstruksjon
 • Skipsdesign
  • Bestemmelse av skipets hoveddimensjoner
  • Designkoeffisienter
  • Spant og platetykkelser
  • Beregning av lettskipsvekten
  • Beregning av skipets lastekapasitet
  • Beregning av hydrostatiske data
  • Skrogmotstand, hastighet, kraftbehov og kraftkoeffisienter
  • Valg av propell og ror
  • Bulbdesign
 • Skjærkrefter og bøyemomenter
 • Korrosjon
 • Intakt stabilitet
 • Konstruksjonskrav til forskjellige typer skip
 • Vibrasjon i skip
 • Registrering av skip og skipets dokumenter
 • Prøvetur; hva testes?

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

1. Grunnleggende kunnskaper innen:

 • Skipskonstruksjon, styrke og stress i skrogbjelken
  • Materialvalg
 • Prinsipper innen skipskonstruksjon
 • Skipsdesign
  • Estimat av skipets hoveddimensjoner
  • Designkoeffisienter
  • Spant, spantesystem og platetykkelser
  • Estimat av lettskipsvekten
  • Estimat av skipets lastekapasitet
  • Estimat av hydrostatiske data
  • Skrogmotstand, hastighet, kraftbehov og kraftkoeffisienter
  • Valg av propell og ror
  • Bulbdesign
 • Konstruksjonskrav til forskjellige typer skip
 • Vibrasjon i skip
 • Registrering av skip og skipets dokumenter
 • Prøvetur; hva testes

2. Bred kunnskap innen:

 • Intakt stabilitet, skjærkrefter og bøyemomenter, korrosjon

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Beskrive de forskjellige bestanddelene av et skip
 • Forklare hvordan de forskjellige bestanddelene av skipet henger sammen med hverandre og kunne gjøre beregninger som viser hvordan skipets utforming kan endres ved bruk av forskjellige parametre.
 • Gjennom beregninger anvende tilegnet kunnskap på eget skip som viser hvordan skipkonstruktøren har bestemt skipets utforming.
 • Undersøke forskjellige skipsdesign og deler av et skip med tanke på optimalisert drift
 • Argumentere for og imot egne og andres løsninger og forslag
 • Delta i en skapende prosess om skipskonstruksjon

Generell kompetanse:

Studenten har/kan:

 • Teoretisk kompetanse innenfor emnet i henhold til STCW 78 med tillegg, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • Innsikt i relevante problemstillinger relatert til fagområdet.
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

NABP1002 Matematikk

NAB1001 Fysikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvelser i kombinasjon med egne studier

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skoleeksamen 4 timer, enten på norsk eller engelsk.

Karakterskala: A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator er: Casio fx-991EX.

Teknisk formelsamling med tabeller ved Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa og Oddmund Olsen blir utdelt av høgskolen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB2022 - Skipsteknikk - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • NAB2007 - Skipskonstruksjon - Reduksjon: 3 studiepoeng