Hopp til innhald

NABP3003 Sjørett

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg og er ment å gi studentene god oversikt over sentrale nasjonale og internasjonale sjørettslige regelverk som regulerer gjennomføringen av maritime operasjoner og regler for rederi, sjøfolk og skip. I undervisninga benytte illustrerende hendelser (caser) for å belyse innholdet i regelverket og vise at emnet er relevant og praksisnært for navigatører, samt sammenhengen med andre emner i studiet.

Emnet er organisert i to moduler - 1) Skipssikkerhetsrett og 2) sjørett.

Læringsutbytte

Modul 1 - Skipssikkerhetsrett

Modulen «Skipssikkerhetsrett» er en spesiell del av sjøretten som tar for seg nasjonale og internasjonale rettsregler som skal legga til rette for god skipssikkerhet (sikkerhetsreglar). Sentrale tema som behandles er:

- Hav- og farvannsrett, herunder hvilke fartøy som omfattes av regelverket og hvor.

- Rederiets, skipsførerens og andre om bord sine plikter når det gjelder skipssikkerhet og sikkerhetsstyring (ISM-koden).

- Rettslige krav til teknisk og operativ sikkerhet, herunder sertifikatkrav (jf. SOLAS).

- Rettslige krav til trygg navigasjon, forsvarlig vakthold og besetningas kompetanse (jf. COLREG og STCW).

- Rettslige krav som skal bidra til personlig sikkerhet og godt arbeidsmiljø om bord, herunder besetningens arbeids- og levevilkår, (jf. MLC).

- Rettslige krav som skal forhindre forurensning og sikre det ytre miljø og legge til rette for grønn skipsfart (jf. MARPOL).

- Rettslige krav til sikring av skip mot terrorangrep, piratangrep, cybertrusler mv. (jf. ISPS-koden)

- Tilsyn og kontroll med norske og utenlandske skip, herunder flaggstatskontroll og havnestatskontroll (jf. Paris MoU).

- Forvaltningstiltak, administrative sanksjoner og straffansvar ved regelbrudd i sjøfartsforhold.

Sentrale konvensjoner og regelverk er Havrettskonvensjonen, SOLAS, STCW, COLREG, MLC, MARPOL, ISM-koden og ISPS-koden, Paris MoU, samt relevant EU-regelverk. Internasjonale regler er gjennomført i norsk rett er skipssikkerhetsloven av 2007 med forskrifter, og hovedfokuset vil være på den loven med forskrifter.

Modul II - sjørett

Modulen Sjørett henger sammen med modul 1 - skipssikkerhetsrett. I modul 1 er skipssikkerhetsloven av 2007 den sentrale loven, mens i modul 2 - Sjørett, er sjøloven av 1994 den sentrale loven. I sjøretten ser vi spesielt på rettsforholdet mellom private parter i sjøfartsforhold, som forholdet mellom transportør/bortfrakter og sender/befrakter, herunder

- Regler om skipsregistrering, kjøp/salg og bygging av skip, pant/tilbakeholdsrett og arrest i skip.

- Skipsarbeidsloven og besetningas rettsforhold.

- Ansvarsforhold og erstatningsansvar ved kollisjon og andre sjøulykker, lasteskader, regler om felleshavari mv.

- Ulike fraktavtaler og befraktningsregler.

- Berging og undersøkelse av sjøulykker.

- Sjøforsikring.

Et gjennomgående tema i begge modulene er hvordan internasjonale sjøfartsregler er gjennomført i norsk rett. Et annet gjennomgående tema er hvordan rettslige spørsmål skal løses i teori og praksis, og hvordan man finner svar på hva som er lov, det vil si juridisk metode.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudium, diskusjoner og oppgaveløsing.

Obligatorisk læringsaktivitet

To skriftlige innleveringer.

Vurderingsform

To skriftlige digitale skoleeksamener på fem timer hver.

Karakterskala A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovdata.no, Norges lover og tilsvarende lov- og forskriftssamling.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • BAMM3005 - Maritimt regelverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • NAB2019 - Maritimt regelverk - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • NAB3043 - Sjørett - Reduksjon: 5 studiepoeng