Hopp til innhald

OR6-403 Leiing og endring i organisasjonar

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Emnet gjev ei innføring i eit utval problemstillingar og tema som er relevante for alle organisasjonar og organisasjonstypar. Relevansen for eigen organisasjon skal synleggjerast gjennom studentane si praktiske tilnærming til lærestoffet. Grunnleggjande tema og problemstillingar er: perspektiv på organisasjonar, særtrekk ved offentlege organisasjonar, reformer i organisasjonar og organisasjonar som ramme for leiing.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter avslutta emne skal studentane ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Ha inngåande kunnskap om ulike perspektiv på organisasjon og leiing
 • Ha avansert kunnskap om særtrekk ved offentleg leiing
 • Ha innsikt i korleis reformer i offentleg sektor påverkar idear om leiing og organisering

Ferdigheiter

 • Kan nytte fleire perspektiv på organisering for å analysere komplekse leiarutfordringar
 • Kan kritisk vurdere ulike teoriar om leiing og forstå korleis særtrekk ved offentlege organisasjonar utgjer rammer for utøving av leiing
 • Kan formulere sjølvstendige faglege resonnement om korleis reformer i offentleg sektor påverkar idear om organisering
 • Kan bruke relevante teoriar for å identifisere kva type leiingsideal som dominerer i eigen organisasjon og korleis organisasjonar legg føringar for endringsaktivitetar

Generell kompetanse

 • Evne til å anvende teoretiske omgrep og perspektiv på problemstillingar i eigen organisasjon
 • Kan nytte tileigna kunnskapar og ferdigheiter til endrings- og utviklingsarbeid i organisasjonar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Deltakarane sine erfaringar og eksisterande organisasjonsforståing skal bli utfordra gjennom arbeid med relevant teori og alternative perspektiv. På samlingane vekslar ein mellom førelesingar, øvingar og diskusjonar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Eigenpresentasjon: Målformulerande dokument der studenten gjev greie for forventningar og mål for emnet og studiet.

Delta i munnleg presentasjon av gruppearbeid om organisasjonsanalyse.

Vurderingsform

Semesteroppgåve

Semesteroppgåve der eit organisasjonsproblem eller ei utfordring på eigen arbeidsplass blir drøfta ut frå pensum. Innleveringsfristen og andre formelle krav til innleveringa blir gjort kjend av faglærar. Arbeidet kan vere individuelt, eller i gruppe på 2 studentar. Rettleiande vil eit individuelt arbeid vere på inntil 4000 ord (ca 10 sider), medan eit gruppearbeid vil innehalde inntil 20 sider (ca. 8000 ord).

Bokstavkarakter A - F der F er "ikkje greidd"

Ved stryk eller gyldig fråvær kan omarbeidd tekst bli levert inn til ny vurdering i det påfølgjande semesteret. Ved ynskje om forbetring av karakteren kan omarbeidd tekst bli levert inn neste gong ordinær eksamen vert arrangert (neste haust). Kandidaten melder seg då til vurdering i emnet igjen innanfor dei sette fristane for vurderingsmelding.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatne.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • OR6-403 - Leiing og endring i organisasjonar - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • OR6-401 - Leiing og endring i organisasjonar - Reduksjon: 13,5 studiepoeng
 • OR6-404 - Organisasjon, leiing og læring i kommunal sektor - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • OR6-405 - Samarbeid, fornying og leiing i kommunal sektor - Reduksjon: 5 studiepoeng