Hopp til innhald

PHDH903 Forskningsdesign og -metoder

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet gir fordypning i det epistemologiske grunnlaget for kvalitative og kvantitative metoder, og hvordan metodene har relevans for forskning innen helsevitenskap. Utfordringer knyttet til tverrvitenskapelig og tverrfaglig forskning vil bli vektlagt; kvalitative og kvantitative forskningsdesign og -metoder, og forskningsdesign som anvender en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder (mixed methods) vil bli presentert og drøftet.

Sentrale forskningsdesign med ulike metodiske tilnærminger og kombinasjoner av disse (triangulering) gjennomgås, herunder metoder for datainnsamling / dataproduksjon og analyse. Vanlige kvalitative, statistiske og epidemiologiske analysemetoder relateres til sentrale forskningsdesign. I emnet drøftes også forskerrollen og forhold som påvirker forskningens kvalitet; innen kvalitative forskningsdesign beskrives kvalitet i forhold til studienes troverdighet, gyldighet og overførbarhet, mens forskningskvalitet innen kvantitative design beskrives i forhold til validitet, reliabilitet og generaliserbarhet.

Læringsutbytte

En ph.d.-student med fullført emne skal oppnå følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten ...

  • har omfattende kunnskap om tverrvitenskapelige forskningsdesign og -metoder
  • har god forståelse for hvordan ulike forskningsdesign og -metoder kan bidra til økt kunnskap om de fenomen som undersøkes, og hvordan forskerrollen påvirker dette
  • kan anvende og vurdere hensiktsmessigheten av kvalitative og kvantitative forskningsdesign og -metoder, og forskningsdesign som anvender en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder (mixed methods).

Ferdigheter: Studenten ...

  • kan formulere forskningsspørsmål, problemstillinger og hypoteser som kan anvendes i forskning
  • kan argumentere for valg av forskningsdesign og -metoder
  • kan anvende ulike forskningsdesign og -metoder
  • vet hvordan man kritisk skal vurdere styrker og svakheter / begrensninger knyttet til forskningsdesign og -metoder

Generell kompetanse: Studenten ...

  • har kompetanse til å analysere konkrete utfordringer knyttet til helse, funksjon og deltakelse ved å anvende tverrvitenskapelige forskningstilnærminger
  • kan kritisk vurdere utforming av forskerroller og metodologiske valg ved forskningsprosjekt og publikasjoner
  • kan utvikle gode strategier for egne forskningsprosjekt

Krav til forkunnskaper

Mastergrad med 120 studiepoeng eller tilsvarende i relevante fagområder

Antall deltagere: Det tas forbehold om minst 5 og maksimalt 20 deltagere i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskap i vitenskapsteori og etikk tilsvarende MATMET500 ved HVL.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er en kombinasjon av samlingsbaserte og nettbaserte arbeidsmåter. Arbeidsformer er forelesinger, gruppearbeid og veiledning. Deler av læringsressursene, inklusive undervisningsvideoer og øvelser vil være nettbaserte. Digital læringsplattform benyttes i emnet.

Eksamensoppgaven påbegynnes samtidig med emnet. Hver student tar utgangspunkt i eget ph.d.-prosjekt og skriver en tekst om a) det forskningsdesign en har valgt å anvende i sitt prosjekt, samt b) et alternativt forskningsdesign som kunne vært anvendt i prosjektet. Teksten utvikles gjennom kurset, og presenteres for medstudenter og kursholdere på et eget seminar den siste dagen i emnet. Medstudenter og kursholdere gir tilbakemelding på innholdet i hver presentasjon.

Ferdigstilt eksamensoppgave innleveres 14 dager etter siste samling.

Se datoer for emnet på ph.d. programmets nettsider.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen.

Vurderingsform

Oppgave i form av en tekst om forskningsdesign og -metoder som har relevans for eget ph.d.-prosjekt. Besvarelsen skal ha et omfang på 3500-4000 ord ekskludert referanseliste.

Vurderingsuttrykk Bestått / ikke bestått

Ny eksamen Ved ikke bestått vurdering kan forbedret versjon av oppgaven leveres til ny sensur en gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel tillat.

Mer om hjelpemidler