Hopp til innhald

PL412 Landskapsinngrep

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Vurdering av økologiske, visuelle og samfunnsmessige konsekvenser av ulike typer utbygging i landskapet, som kraftutbygging (vindkraft og vannkraft), veianlegg og større rekreasjonsanlegg (f.eks. hyttebygging). Identifisering av visuelle og økologisk sårbare landskap, naturområder og vegetasjon. Introduksjon til konsekvensanalyse, landskapsøkologiske effekter, avbøtende tiltak og naturrestaurering. Øvinger i terrengforming gjennom grunnleggande karttegning for hånd. Studentene skal gjennomføre en prosjektoppgave med vurdering av hva konsekvenser en utbygging får for landskapet.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Studenten skal forstå konsekvenser av ulike typer utbygginger, og hvordan disse varierer for ulike typer landskap.

Ferdigheter

  • Studenten skal kunne enkel terrengforming og visualisere terrengendringer gjennom grunnleggende karttegning.
  • Studenten skal kunne drøfte og legge fram skriftlig konsekvensvurdering av landskapsinngrep.

Generell kompetanse

  • Studenten kan gjøre greie for konsekvenser av ulike store landskapsinngrep og drøfte disse.

Krav til forkunnskaper

Ingen formelle forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt å ha gjennomført PL416 Landskapsanalyse

Obligatorisk læringsaktivitet

  • Individuell innlevering av øvinger i terrengforming.
  • Deltakelse på seminar om økologi og landskapsøkologi.
  • Deltakelse på obligatoriske ekskursjoner.

Vurderingsform

1) Prosjektoppgave i gruppe på 3 - 5 deltagere, 40%.

Ved stryk må ny prosjektoppgave leveres neste gang emnet blir undervist.

2) Individuell oppgave, 60%.

Ved stryk kan forbedret versjon av oppgaven leveres i påfølgende semester. Ved senere semester må ny oppgave ta utgangspunkt i årets tema for prosjektoppgave i grupper.

Begge delene må være bestått for å bestå emnet.

Karakterskala: A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Eksamen del 1 (prosjektoppgave i gruppe): Alle

Eksamen del 2 (individuell oppgave): Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • PL412 - Landskapsinngrep og terrengforming - Reduksjon: 10 studiepoeng