Hopp til innhald

RADP1 Klinisk praksis - pasienten i sentrum

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er tilrettelagt med 3 uker intern praksis på SimArena der studentene trener på praktiske prosedyrer som de vil møte i klinisk praksis.

Ekstern praksis består av 8 uker i spesialisthelsetjenesten der fire uker er på en bildediagnostisk avdeling (del 1) og fire uker ved en somatisk avdeling på sykehus (del 2).

I ekstern praksis del 1 inngår enten konvensjonell røntgen eller computertomografi med fokus på radiografiprosessen, pasientsamhandling, undersøkelsesprosedyrer og administrative rutiner. Del 2 er tilrettelagt på ulike somatiske avdelinger på sykehus med fokus på grunnleggende omsorg, pleie og behandling av pasienten.

Emnet har pasienten i sentrum og skal gjøre studenten i stand til å ivareta pasienten som kommer til en bildediagnostisk avdeling. Kommunikasjon, etikk, pasientobservasjoner og legemiddelhåndtering er sentrale tema. Medikamentregning er også en del av emnet, som legger grunnlag for å kunne utføre korrekt medikamentregning i klinisk arbeid.

I hver praksisdel utarbeider studenten et refleksjonsnotat (inntil 400 ord) som brukes ved midtveisvurdering.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har kunnskap om relevante kliniske symptomer og sykdomstegn ved medisinske tilstander
 • har kunnskap om yrkesspesifikke etiske retningslinjer
 • har kunnskap om avdelingen sine bilde- og informasjonssystemer og informasjonsoverføring
 • kjenner til lovgivning og forskrifter for legemiddelbruk, herunder retningslinjer for dokumentasjon og avvikshåndtering
 • har kunnskap om lovverk og regler for taushetsplikt og informasjonssikkerhet samt behandling av sensitiv informasjon
 • har kunnskap om kommunikasjonsteorier og metoder
 • kjenner til egen og samarbeidende profesjoners kjernekompetanse
 • har kunnskap om legemiddelregning

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan fremstille og gjenkjenne normal anatomi og vanlig forekommende patologi innen et utvalg organsystemer på konvensjonell røntgen og CT
 • kan under veiledning gi informasjon om bruk og bivirkninger av kontrastmidler og andre aktuelle medikamenter
 • kan gi informasjon til pasient, med utgangspunkt i det enkelte menneskets behov
 • kan utføre grunnleggende pasientobservasjon og relevante prosedyrer for å gi individtilpasset omsorg til pasienter
 • kan identifisere forverring av pasientens tilstand og iverksette tiltak
 • kan beherske hygieniske prinsipper, inkludert rene og sterile prosedyrer
 • kan delta i tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeide i avdelingen
 • kan behandle sensitiv informasjon på en ansvarlig og sikker måte
 • kan delta i tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeide i avdelingen, inkludert andre studentgrupper som er i avdelingen
 • kan beherske sikker legemiddelregning

Generell kompetanse: Studenten….

 • har tilegnet seg kunnskap om oppbygning og virkemåte for sikker bruk av konvensjonell røntgen og CT
 • kan under veiledning planlegge, gjennomføre og vurdere ulike undersøkelser og behandling utfra henvisning, berettigelse og pasientens kliniske tilstand
 • har tilegnet seg kommunikasjons- og veilednings kompetanse som gjør kandidaten i stand til å samhandle med pasienten og pårørende
 • kan formidle legemiddelinformasjon i forbindelse med tildeling av medikament

Krav til forkunnskaper

Godkjent obligatoriske læringsaktiviteter i RAD100.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på RAD100, RAD130 og RAD140

Undervisnings- og læringsformer

Intern praksis: Studentene har ferdighetstrening på SimArena med ferdighetstrening i praktiske prosedyrer som studentene vil møte i klinisk praksis. Simulering i grunnleggende HLR og kommunikasjon / informasjon til pasient og pårørende er også vektlagt.

Ekstern praksis:

 • 5 dager pr. uke (to studiedager i en periode på 4 uker avtales med veileder)
 • I praksisstudiene veiledes studenten av radiograf på bildediagnostiske avdelinger og sykepleier på somatisk avdeling
 • Studenten har rett til jevnlig veiledning og tilbakemelding
 • Studenten følges opp av praksislærer

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå ut i praksis.

1. Ferdighetstrening i SimArena (intern praksis). Tilstedeværelse 80 %.

2. Test i medikamentregning, arrangeres inntil tre ganger. Krav om 100 % riktige svar.

Om studenten ikke har godkjent test etter at tredje test er arrangert, uavhengig av årsak til fravær, får studenten ikke starte i praksis og vil bli forsinket i studieløpet sitt. Ny test må gjennomføres sammen med neste kull.

Læringsaktivitetene er gyldig for gjeldende praksisperiode.

Vurderingsform

Praksisemnet vurderes i to deler, del 1 radiologisk praksis og del 2 somatisk praksis.

Det gjennomføres en vurderingssamtale i midten og en i slutten av hver praksisdel. Student, praksisveileder og praksislærer deltar i samtalen. Praksisveileder og student fyller ut vurderingsskjema. Ved midtveisvurdering inngår studentens refleksjonsnotat som en del av vurderingen. Praksisveiledere innstiller til godkjent/ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Hver praksisdel vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt.

Fravær utover 10% medfører at hele eller deler av praksisperioden må tas om igjen.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksis
Ved ikke bestått del 1 eller del 2, må aktuelle del tas igjen. Begge deler må være bestått før studenten består emnet. Det arrangeres ikke ny vurdering i et praksisemne. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon der praksisperioden (del 1 eller del 2) gjennomføres sammen med neste kull.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRP101 - 1. klinisk praksis - radiologisk avdeling - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • BRP201 - 2. klinisk praksis - somatisk avdeling - Reduksjon: 9 studiepoeng