Hopp til innhald

REAL112 Matematikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

 • Aritmetikk og algebra
 • Mengdelære, likninger og ulikheter
 • Trigonometri og vinkelmål
 • Geometri
 • Linjære-, potens-, eksponensial-, logaritmiske- og trigonometriske funksjoner
 • Kontinuitet og grenseverdier
 • Derivasjon
 • Integrasjon (analytisk og numerisk)
 • Vektorer
 • Tallfølger og rekker
 • Programmering og algoritmer

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene for forkurset og realfagskurset er formulert i tråd med fastsatt Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Kunnskap

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
 • Kandidaten har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene geometri, algebra og funksjoner.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.
 • Kandidaten kan gjøre rede for algoritmebegrepet og har kjennskap til programmering i matematikk.

Ferdigheter

 • Kandidaten har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi.
 • Kandidaten kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra og funksjoner.
 • Kandidaten kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
 • Kandidaten kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.
 • Kandidaten kan bruke programmering til å utføre enkle numeriske beregninger.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
 • Kandidaten kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Digital/nettbasert undervisning i tillegg til samlinger med undervisning og regneøvinger i klasserom.

Obligatorisk læringsaktivitet

Seks obligatoriske arbeidskrav må være levert innen oppgitte frister. Fem av seks må være godkjent for å gi adgang til å avlegge eksamen.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell ny eksamen (kontinuasjonseksamen) i august.

Etter dette må obligatoriske innleveringer gjennomføres på nytt.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjente formelsamlinger i matematikk og fysikk. Godkjent enkel kalkulator.

 • Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)
 • Eksempler på godkjente formelsamlinger: Gyldendals tabeller og formler i matematikk/fysikk, Aktiv formelsamling i matematikk for videregående skole, Fagbokforlaget

Mer om hjelpemidler