Hopp til innhald

SIK301 Brannforebyggende arbeid i eksisterende bygg

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en innføring av brannsikring av eksisterende bygg, med fokus på rehabilitering, samspill mellom nytt og gammelt, og verneverdig bebyggelse. Emnet ser på både tekniske og organisatoriske løsninger gjennom forelesninger fra næringsliv, praktiske eksempler og ekskursjon.

Læringsutbytte

En student som har fullført emne har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten…

 • kan redegjøre for utviklingen av plan og bygningsloven, med forskrifter rettet mot brannvern
 • har kunnskap om sentrale emner innen brannforebyggende arbeid.
 • kan gi en teoretisk forklaring av rehabiliteringsprosessen
 • kan beskrive brannvesenets rolle i forebyggende arbeid og som tilsynsmyndighet

Ferdigheter

Studenten…

 • kan brannsikre et eksisterende bygg etter eksisterende lovverk
 • kan dokumentere brannsikkerheten i et eksisterende bygg
 • kan utarbeide en brannsikringsstrategi for rehabilitering av et bygg
 • kan brannsikre verneverdigebygg og se kultur verdien i bygningsmassen

Kompetanse

Studenten…

 • kan diskutere de viktigste brytningsfeltene mellom byggdesign, rehabilitering og brannsikkerhet.
 • Kan presentere fagstoff til ulike målgrupper.
 • Kan identifisere løsninger på problemstillinger innenfor fagområdet, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen og konsekvens ved løsningene.

N.B. Emnet er under utvikling og kan bli endret før det skal undervises for første gang.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ING2045 Aktiv & passiv brannbeskyttelse, ING2043 Branndynamikk, ING2046 Brannteknisk design av bygg

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, ekskursjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

1 innleveringsoppgave

Oppgaven må levert og godkjent innen fastsatt frister, for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100% på endelig karakter

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler