Hopp til innhald

TOS101 Profesjonskunnskap og yrkesetikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette emnet utgjør 15 sp av 30 sp av tolking i offentlig sektor. I fagområdet tolking er det en nær sammenheng mellom teori og praksis. Denne sammenhengen gjenspeiles i studiet som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. Emnet gir studentene innsikt i ulike teoretiske grunnlag for tolkeprofesjonen, og gjennom praktiske øvelser bevisstgjøres studentene også på yrkesetiske aspekter ved tolkeyrket.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet har studentene tilegnet seg teoretisk innsikt i hva tolking innebærer. De har også kunnskap om de utfordringene som ligger i denne spesielle kommunikasjonssituasjonen, med særlig vekt på relasjonen mellom de ulike aktørene.

Kunnskaper

Studenten

 • har kjennskap til sentrale kommunikasjonsteoretiske tema
 • har kunnskap om den institusjonelle samtalen
 • kjenner til maktrelasjoner i tolkesituasjoner
 • har kunnskap om yrkesetikk og tolkens ansvarsområder
 • kjenner til ulike tolkemetoder

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over sin egen rolle, egen kompetanse og sine egne valg i praksis
 • kan vurdere etiske utfordringer tolkesituasjonen kan by på og i å utvise faglig skjønn
 • samarbeide med andre tolker og primærdeltakerne i den tolkede samtalen
 • kan anvende hukommelses- og notatteknikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kunnskap om ulike etiske og juridiske problemstillinger som kan oppstå i tolkesituasjoner, herunder nøytralitet og taushetsplikt
 • har innsikt i yrkesetiske aspekter ved tolkeyrket
 • reflektere over tolken sin rolle i den enkelte samtale og i samfunnet som helhet, og tolkefunksjonens status i et profesjonsutviklingsperspektiv
 • opptre profesjonelt i møte med primærdeltakerne

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Meget gode kunnskaper i norsk og det andre aktuelle tolkespråket.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert med forelesninger og gruppearbeid. Den teoretiske delen av kurset har fellesseminar for alle studentene. Praktiske øvelser og rollespill blir gjennomført i mindre grupper.

Det blir forventet aktiv deltaking i undervisningen. Opptak av egen tolking, kasusstudium og/eller egne erfaringer danner grunnlag for refleksjon over tolkens rolle og tolkeyrkets utfordringer.

For å delta på nettundervisning må studentene ha tilgang til datamaskin og internett.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnet sine læringutbyttebeskrivelser. Krav om å være til stede i 80 % har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utviklet gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, og lærere.
 • Studenten skal skrive to korte notat (ca 450 ord hver) der ett er knyttet til presentasjon av tolkens rolle og det andre er relatert til en tolkesituasjon studenten har observert på samlingen.
 • Studenten skal skrive en refleksjonstekst basert på opptak av egen tolking eller observasjon av en reell eller innspilt tolkesituasjon. Studenten skal reflektere over tolketeknikk, kommunikasjonssituasjonen og yrkesetikk, og knytte relevant litteratur til sine refleksjoner. Notatet skal være på ca. 1200 ord.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent til fastsatte frister for å få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 2 uker.

Studenten skal levere en oppgave som tar for seg et tema fra pensum. Oppgaven skal ha en akademisk form, skrives på norsk, og skal være på ca. 2400 ord.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler