Hopp til innhald

TOS201A Tolking i praksis - norsk/arabisk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i studiet Tolking i offentlig sektor. Studiet veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. Emnet gir studentene kontekstuell kunnskap innen utvalgte fagområder innenfor offentlig sektor og tilhørende terminologi både på norsk og på det andre tolkespråket.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet har studentene tilegnet seg praktisk erfaring i hva tolking innebærer. Videre er de kvalifisert til å anvende sine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i selvstendig yrkesmessig sammenheng.

Kunnskaper

Studenten

 • har kontekstuell kunnskap i et utvalg fagområder innenfor offentlig sektor
 • har tilegnet seg fagterminologi både på norsk og på det andre tolkespråket og kan videreutvikle denne

Ferdigheter

Studenten

 • behersker grunnleggende tolketeknikk og kan tolke konsekutivt i ulike institusjonelle dialoger
 • kan anvende ulike språkkoder og tolkemetoder
 • kan arbeide selvstendig under forberedelse og gjennomføring av et tolkeoppdrag
 • kan reflektere kritisk over egen praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forstå og kritisk vurdere både etablert og ny kunnskap
 • kan sette seg inn i nye fagområder og tilhørende terminologi

Krav til forkunnskaper

TOS101 Profesjonskunnskap og yrkesetikk

Anbefalte forkunnskaper

Meget gode kunnskaper i norsk og det andre aktuelle tolkespråket.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert med forelesninger og gruppearbeid. Den teoretiske delen av kurset har fellesseminar for alle studentene. Praktiske øvelser og rollespill vil bli gjennomført i mindre grupper.

Det blir forventet aktiv deltaking i undervisningen. Rollespill, kasusstudium og/eller egne erfaringer danner grunnlag for refleksjon over tolkens rolle, tolketeknikk og tolkeyrkets utfordringer. Studentenes egne erfaringer som tolk vil være verdifulle bidrag til undervisningen.

For å delta på nettundervisning må studentene ha tilgang til datamaskin og internett.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnet sine læringsutbyttebeskrivelser. Krav om å være til stede i 80 % har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utviklet gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, og lærere.
 • To termlister fra to utvalgte fagområder
 • En termprøve

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent til fastsatte frister for å få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Praktisk eksamen.

Studenten skal tolke et rollespill basert på en institusjonell samtale. Tolkingen er maksimum 30 minutter. Ved vurderingen av tolkeprestasjonen legges det vekt på at studenten viser gode ferdigheter i begge språk, anvender god tolketeknikk, har innsikt i tolkeetikk, og kan bruke adekvat terminologi.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler