Hopp til innhald

TPE803 Psykososiale vansker

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Spesialpedagogikk 2 bygger videre på Spesialpedagogikk 1 (eller tilsvarende spesialpedagogiske fag).

Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium og består av følgende to emner:

 1. Psykososiale vansker, 15 sp (TPE803)
 2. Forebygging for et inkluderende læringsmiljø, 15 sp (TPE804)

Studiet skal bidra til å gjøre studentene i stand til å oppdage og analysere elevers utfordringer fra ulike individ- og systemperspektiv, utvikle et kritisk og analytisk blikk på teori og praksis og knytte teori og empiri opp mot egen erfaring.

Emnet Psykososiale vansker vil gi kunnskap om teoretiske perspektiver for å forstå utvikling, forebygging og avhjelping av ulike psykososiale vansker i individ- og systemperspektiv. Emnet vil gå i dybden på temaer knyttet til relasjonelle utfordringer, sosiale- og emosjonelle vansker og psykisk helse. Fokus vil rettes mot systemnivået, elevgruppen/klassen og det enkelte individ, for å gi studentene innsikt i, og forståelse for det komplekse samspillet mellom individ og miljø. Lærerens relasjonelle rolle som klasseleder vil fremheves.

Studiet har et utviklings- og praksisorientert fokus med vekt på videreutvikling av studentenes kunnskaper, holdninger og handlingskompetanse, noe som forutsetter egenaktivitet på og mellom samlingene, i tillegg til noe samarbeid i grupper mellom samlingene.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha

 • kunnskap om sosial og emosjonell utvikling hos barn og unge, og hva som kan fremme og hemme sosial- og emosjonell kompetanse
 • innsikt i ulike forståelsesmåter knyttet til psykososiale vansker, problematferd og psykisk helse
 • kunnskap om sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer, og hvordan psykososiale vansker kan forebygges og avhjelpes på individ- og systemnivå

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • forstå fagspesifikke begreper for å kunne samarbeide med interne og eksterne fagpersoner
 • innhente relevant spesialpedagogisk fag- og forskningslitteratur, og kritisk vurdere kvalitet
 • planlegge, gjennomføre og vurdere spesialpedagogiske tiltak for å forebygge og/eller avhjelpe psykososiale vansker

Generell kompetanse

Studenten skal ha

 • kompetanse i å legge til rette for inkluderende praksiser
 • forståelse for faktorer som hemmer og fremmer læring og psykisk helse
 • bevissthet rundt miljøets betydning for utvikling og opprettholdelse av vansker (deriblant et kritisk blikk på sin egen rolle)

Krav til forkunnskaper

TPE801 og TPE802 eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet består av fysiske samlinger på studiested Bergen. Det vil være tre samlinger hvert semester (to til tre dager). På samlingene legges det opp til varierte arbeidsformer, som forelesninger, studentaktivt arbeid, samarbeidsoppgaver, læringsseminar med gruppeframlegg og praktiske øvelser. Refleksjon og erfaringsdeling vil stå sentralt i studiet. Mellom samlingene vil studentene ha læringsaktiviteter de skal gjennomføre individuelt, i grupper eller på eget arbeidssted. Ulike digitale verktøy vil bli brukt i og mellom samlinger. Læringsplattformen Canvas vil bli brukt til kommunikasjon mellom faglærere og studenter.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Læringsaktivitet 1: Individuelt refleksjonsnotat.
 • Læringsaktivitet 2: Muntlig framlegg i grupper.

Alle læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Læringsaktivitet skal være levert/utført innen fastsatte frister. Læringsaktivitet vurderes til «godkjent» eller «ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører læringsaktivitet innen fristen, men som får vurderingen «ikke godkjent», har anledning til én ny innlevering. Studenten må da selv avtale ny innlevering av den aktuelle læringsaktiviteten med faglærer.

Godkjent læringsaktivitet er gyldig i tre semester.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager. Oppgaven tar utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling som er relevant for studiets temaer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Det forutsettes korrekt bruk av kildehenvisning.

Mer om hjelpemidler