Hopp til innhald

TPE804 Forebygging for et inkluderende læringsmiljø

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Spesialpedagogikk 2 bygger videre på Spesialpedagogikk 1 (eller tilsvarende spesialpedagogiske emne).

Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium og består av følgende to emner:

 1. Psykososiale vansker, 15 sp (TPE803)
 2. Forebygging for et inkluderende læringsmiljø, 15 sp (TPE804)

Studiet skal bidra til å gjøre studentene i stand til å oppdage og analysere elevers utfordringer fra ulike individ- og systemperspektiv, utvikle et kritisk og analytisk blikk på teori og praksis og knytte teori og empiri opp mot egen erfaring.

Emnet Forebygging for et inkluderende læringsmiljø gir innsikt i ulike perspektiver på utvikling, risikofaktorer, forebygging og ulike former for tiltak for å fremme inkluderende læringsmiljø og inkluderende praksiser. Du vil få kunnskap om betydningen av tidlig innsats og forebygging av ulike vansker. Emnet omhandler også veiledning i et profesjonsfellesskap, intern og eksternt samarbeid og etiske refleksjoner.

Studiet har et utviklings- og praksisorientert fokus med vekt på videreutvikling av studentenes kunnskaper, holdninger og handlingskompetanse, noe som forutsetter egenaktivitet på og mellom samlingene, i tillegg til noe samarbeid i grupper mellom samlingene.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal

 • ha innsikt i forebygging og tilrettelegging i et ressurs- og mestringsorientert perspektiv
 • kunne reflektere over hvordan læringsmiljø kan utformes for å fremme inkludering, aktiv deltakelse og god psykisk helse i skolen
 • ha kunnskap om rådgivning/veiledning og samarbeid og kunne reflektere over etiske utfordringer i spesialpedagogisk arbeid

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • vektlegge elevens ressurser og muligheter i spesialpedagogisk arbeid
 • kritisk veilede i spesialpedagogisk arbeid på individ og systemnivå
 • bidra konstruktivt i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, samt samarbeide med elever, foresatte og kollegaer
 • ta i bruk profesjonsfaglig digital kompetanse i spesialpedagogisk arbeid

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • ta i bruk forskningsbasert kunnskap for å legge til rette for aktiv deltakelse og fellesskap for en sammensatt elevgruppe, i samarbeid med andre sentrale aktører i og utenfor skolen
 • ha bevissthet rundt etiske utfordringer og dilemmaer i spesialpedagogisk arbeid
 • ha evne til kritisk refleksjon over egen rolle og utvikling som profesjonsutøver, på egen hånd og i et profesjonsfellesskap

Krav til forkunnskaper

TPE801 og TPE802 eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet består av fysiske samlinger på studiested Bergen. Det vil være tre samlinger hvert semester (varighet to dager). På samlingene legges det opp til varierte arbeidsformer, som forelesninger, studentaktivt arbeid, samarbeidsoppgaver, læringsseminar med gruppeframlegg og praktiske øvelser. Refleksjon og erfaringsdeling vil stå sentralt i studiet. Mellom samlingene vil studentene ha læringsaktiviteter de skal gjennomføre individuelt, i grupper eller på eget arbeidssted. Ulike digitale verktøy vil bli brukt i og mellom samlinger. Læringsplattformen Canvas vil bli brukt til kommunikasjon mellom faglærere og studenter.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Læringsaktivitet 1: Utarbeide en skisse/plan for den individuelle semesteroppgaven (eksamen). Skissen skal omfatte valg av tema, foreløpig problemstilling og forslag til hvordan problemstillingen kan belyses ved hjelp av faglitteratur/forskning/teori.
 • Læringsaktivitet 2: Individuelt refleksjonsnotat.

Alle læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Læringsaktiviteter skal være levert/utført innen fastsatte frister. Læringsaktiviteter vurderes til «godkjent» eller «ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører læringsaktiviteter innen fristen, men som får vurderingen «ikke godkjent», har anledning til én ny innlevering. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle læringsaktiviteter med faglærer.

Godkjent læringsaktivitet er gyldig i tre semester.

Vurderingsform

Individuell semesteroppgave (4000 ord +/- 10%). Oppgaven tar utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling som er relevant for studiets emner.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Det er mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Det forutsettes korrekt bruk av kildehenvisning.

Mer om hjelpemidler