Hopp til innhald

TST111 Norsk Tegnspråk 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet Norsk Tegnspråk 1 har hovedvekt på opplæring i Norsk tegnspråk (heretter; tegnspråk), og studiet er lagt opp med praktiske øvelser i en teoretisk ramme. I løpet av semesteret vil studentene tilegne seg basisferdigheter i tegnspråk og tegnspråkgrammatikk slik at de selv kan forstå og delta i samtaler på et grunnleggende nivå. For å oppnå tilstrekkelig tegnspråkkompetanse oppfordres studenter til å delta aktivt på ulike tegnspråkarenaer i døvesamfunnet. Studentene tilegner seg også grunnleggende kunnskaper om lingvistikk. Norsk Tegnspråk 1, etterfølges av Norsk Tegnspråk 2 i vårsemesteret.

Det er mulig å be om differensiert undervisning for personer som kan vise til dokumentert og/eller praktisk kompetanse i norsk tegnspråk. Ta kontakt med emneansvarleg for avklaring.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskaper om tegnspråk som et av Norges offisielle språk
 • kjenner til grunnleggende grammatikalske elementer i tegnspråk
 • har kunnskaper om forskjeller mellom tegnede og talte språk
 • er kjent med verbal og ikke-verbal kommunikasjon
 • tilegner seg grunnleggende lingvistikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan produsere enkle tegnspråktekster
 • kan avlese enkle tegnspråktekster
 • kan delta i spontane samtaler og planlagte fremføringer i klassen
 • kan bruke grunnleggende grammatiske elementer i tegnspråk
 • kan bruke grunnleggende non-verbale signaler i visuell kommunikasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • har generell kompetanse i tegnspråklig samhandling på grunnleggende nivå
 • har generell forståelse for grunnleggende språkbruksregler i tegnspråk
 • har generell kunnskap om grunnleggende grammatiske begreper for å beskrive norsk tegnspråks struktur

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Dette emnet har klasseromsundervisning, arbeid i mindre grupper og individuelt arbeid i språklaboratorium. Emnet er et kunnskaps- og ferdighetsfag som krever mye praktisk språktrening og stor egeninnsats av studenten.

Obligatorisk læringsaktivitet

Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnet sine læringsutbyttebeskrivelser. Følgende obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Krav om å være til stede i undervisningen, som har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utviklet gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, og lærere.
 • Innlevering av to tester i tegnforråd
 • Innlevering av fire tegnspråktekster knyttet til læringsaktiviteter
 • En presentasjon i klassen på tegnspråk, individuelt eller i gruppe

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest to uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

Praktisk eksamen som består av en kort individuell presentasjon på tegnspråk og en tegnspråklig samtale i gruppe, totalt 45 minutter.

Retningslinjer for eksamen vil i forkant bli gjort kjent for studenten via Canvas og/eller i Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler