Hopp til innhald

TST313 Tolking og ledsaging for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, del 2

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette er andre del av emnet Tolking og ledsaging for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Studentene vil i dette emnet videreutvikle kunnskaper og ferdigheter fra emnet TST213

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og den generelle kompetansen som er nødvendig for å opptre som profesjonell tolk for personer med kombinert sansetap:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan tilpasse tolkingen til ulike behov
 • har bred kunnskap om de ulike tolkemetodene og teknikkene som brukes når det tolkes for personer med kombinert syns- og hørselshemming.

Ferdigheter

Studenten

 • har ferdigheter i de ulike tolkemetodene for personer med kombinert sansetap/døvblindhet.
 • kan bruke systemet for signaler og teknikker for ledsaging
 • kan beskrive omgivelser konkret og systematisk
 • kan tolke ekvivalent og idiomatisk
 • kan tilpasse formidlingen til de riktige persepsjonskanalene
 • kan analysere hva som kreves i den gitte tolkesituasjon, som valg av språk-kode og tolkemetode, eventuelt utstyr som er nødvendig og egen kompetanse i forhold til oppdragets art
 • har gode ferdigheter i det å vurdere etiske utfordringer situasjonen kan by på og å utvise faglig skjønn

Generell kompetanse

Studenten

 • har generell kompetanse i å reflektere over egne valg i praksis og forholde seg selvstendig til de utfordringer som gis
 • kan gi og ta imot kollegaveiledning
 • har generell kompetanse i hvordan tolken forbereder seg til et oppdrag
 • kan samarbeide med andre tolker og inngå i relasjoner med både tolkebrukere og andre profesjonsutøvere på en profesjonell måte

Krav til forkunnskaper

TST212 og TST213.

Praksis på Eikholt (1 uke) må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen.

Undervisnings- og læringsformer

Organisering og arbeidsformer fra forrige studieår vil videreføres: klasseromsundervisning, veiledning, praktiske øvelser, gruppeaktiviteter og selvstudium. Studiet krever medvirkning og stor egeninnsats av studentene.

Studenter med tegnspråklig førstespråkskompetanse og studenter med norsk førstespråkskompetanse vil bli gitt differensierte praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnet sine læringsutbyttebeskrivelser. Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Krav om å være til stede i undervisningen, som har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utviklet gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, og lærere.
 • Levere inn et videoopptak på 5-10 minutter av en situasjon der studenten selv ledsager, beskriver (inklusiv bruk av haptisk) og tolker en praktisk øvelse (med fokus på kommunikasjon og samhandling).
 • Leverer inn et individuelt skriftlig notat der det reflekteres over videoopptaket.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest to uker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Praktisk eksamen, 45 minutter.

Eksamen gjennomføres som en tolkesituasjon, og organiseres slik at den så langt som mulig oppleves som et autentisk tolkeoppdrag der studenten får vist både sine språklige og profesjonsmessige ferdigheter og kunnskaper.

Studenten vil på forhånd bli gjort kjent med retningslinjer for eksamen, inkludert vurderingskriterier.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler