Hopp til innhald

UVN802N Norsk som andrespråk i voksenopplæringen 2

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

En del av de voksne minoritetsspråklige som kommer til Norge, har lite skolegang og begrensede lese- og skriveerfaringer fra hjemlandet. Den første norskopplæringen av denne gruppen er en utfordrende oppgave for skolen og lærerne. Gruppen får også ofte sin grunnopplæring i Norge (grunnskole, videregående skole) på andrespråket norsk. For mange vil det også være aktuelt å kombinere formell opplæring med arbeidslivspraksis. Dette studiet tar sikte på styrke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse overfor denne målgruppen. I studiet vil voksenpedagogikk, videreutvikling av lese- og skriveferdigheter og kunnskapstilegnelse på andrespråket være sentralt.

Emnet retter seg mot lærere som underviser voksne innvandrere i den første norskopplæringa i Norge og lærere som gir grunnopplæring særskilt organisert for voksne innvandrere. Studiet skal gi lærere økt innsikt i voksenpedagogiske problemstillinger, økt kompetanse i å utvikle grunnleggende norskferdigheter hos deltakerne, styrket evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling for voksne med svak litterasitetsbakgrunn og ferdigheter i å støtte kunnskapstilegnelse på andrespråket.

Sentralt innhold i studiet er:

 • Voksnes læreprosesser
 • Andrespråkslæring hos voksne med lite tidligere skolegang
 • Norsk som målspråk i et komparativt perspektiv
 • Globale, lokale og individuelle aspekter ved skriftkyndighet (litterasitet)
 • Utvikling av lese- og skriveferdigheter hos voksne
 • Faglæring og fagspråk når norskferdighetene er på begynnernivå
 • Yrkesretta norskopplæring
 • Praksisfeltet som læringsarena

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om muntlig og skriftlig norsk når norsk er andrespråket
 • har kunnskap om yrkesrettet norskopplæring
 • har kunnskap om litterasitet (literacy) i et globalt, lokalt og individuelt perspektiv
 • har kunnskap om norskopplæring for innlærere med liten eller ingen skolebakgrunn
 • har kunnskap om voksne i en læringssituasjon
 • har kunnskap om andrespråksutvikling og andrespråkstilegnelse
 • har kunnskap om lese- og skriveteorier og relevante arbeidsmetoder innenfor lese- og skriveutvikling
 • har kunnskap om digital praksis og digital kompetanse i lese- og skriveutvikling
 • har kunnskap om kjennetegn ved ulike tekster, med spesiell vekt på fagtekster
 • har kunnskap om morsmålets betydning for tanke- og kunnskapsutvikling og bruk av flere språk i klasserommet
 • har kunnskap om egnete læringsressurser for voksne minoritetsspråklige, boklige og digitale
 • har kunnskap om relevante læreplaner innenfor opplæringslova og metodiske veiledninger
 • har kunnskap om vurdering og testing av språkferdigheter og språknivå hos deltakere med liten testerfaring

Ferdigheter

Studenten

 • kan orientere seg om deltakernes lese- og skriveerfaringer og behovene de har nå
 • kan planlegge og gjennomføre en tilpasset undervisning som bidrar til lese- og skriveutvikling på andrespråket
 • kan legge til rette for at lesing og skriving blir et godt redskap i kunnskapsutvikling
 • kan legge til rette for morsmålsaktiviserende (morsmålsstøttet) læring
 • kan bruke adekvate læringsressurser, både digitale og analoge, med et kritisk blikk
 • kan vurdere andrespråksferdigheter og gi deltakere konstruktive tilbakemeldinger
 • kan tilrettelegge for gode læringssituasjoner på skole og i arbeidsliv

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig og reflektert for å stimulere voksne minoritetsspråklige til å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter
 • kan begrunne egne didaktiske valg ut fra erfaringer og kunnskaper
 • kan møte voksne deltakere med respekt, interesse og kunnskaper om deres bakgrunn
 • kan gjennomføre undervisning og vurdering som styrker deltakernes mestringsfølelse, selvtillit og identitet
 • har forståelse for likheter og forskjeller i kulturelle uttrykk og handlinger
 • har forståelse for ulike måter å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er et nettbasert og går over ett semester (vår). De digitale samlingene er obligatoriske og en del av pensum på studiet. Det forventes at studentene skal arbeide både på nettet og på egen hånd mellom samlingene. På samlingene vil det i hovedsak være informasjon, korte forelesninger og ulike former for erfaringsutveksling.

Studentene skal fordype seg i et sentralt temaområde i semesteret i form av et skriftlig arbeid (Læringsaktivitet). Det blir gitt veiledning i tilknytning til oppgaven, og oppgaven utgjør en del av vurderingsgrunnlaget i emnet.

Studiet vil benytte Høgskulen på Vestlandet sitt studiestøttesystem. Dette vil fungere som informasjonsbase mellom faglærere og studenter. På det nettbaserte studiestøttesystemet vil det også bli lagt ut nettforelesninger, og det vil bli opprettet diskusjonsforum hvor både studenter og faglærere kan delta.

Det vil bli utarbeidet en detaljert studie/undervisningsplan som inneholder tidspunkter for samlingene, emner for samlingene, forslag til leseplan, datoer for innlevering av tekster og emner for nettdiskusjoner og nettforelesninger. Studiestedet vil søke å gi studentene en oversiktlig og hensiktsmessig studiestruktur å forholde seg til. Studie-/undervisningsplanen vil bli utlevert på første samling.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatorisk læringsaktivitet må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Studentene skal skrive en kort fagtekst som skal leveres i vårsemesteret. Emne/problemstilling og krav til utforming av tekstene blir gitt før arbeidet starter. Drøfting og refleksjon over eget undervisningsarbeid vil være en del av oppgaven.

Dersom den obligatoriske læringsaktiviteten blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent læringsaktiviteten får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) i løpet av semesteret. Obligatorisk læringsaktivitet må være godkjent senest tre uker før eksamen.

Godkjent læringsaktivitet er gyldige ett studieår etter godkjenningen.

Vurderingsform

Eksamen er todelt.

Del 1: Skriftlig prosjektoppgave. Vekting: 50% av endelig karakter.

Del 2: Muntlig eksamen. 15 minutter. Vektig: 50% av endelig karakter.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen tas opp igjen alene.

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny prosjektoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt ved skriving av prosjektoppgave. Vanlige regler for kildebruk gjelder.

Ved muntlig eksamen kan kandidatene bruke egne notater.

Mer om hjelpemidler