Hopp til innhald

VPD100 Vernepleie, fag og profesjon

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Innføring i vernepleierens ulike arbeidsfelt og metodisk miljøterapeutiske og helsefaglig arbeid er tema studentene skal arbeide med i dette emnet. Videre skal studentene arbeide med kommunikasjon- og relasjonskunnskap, både teoretisk og praktisk. Historikk, kompetanseområder innen vernepleierens fagområder er tema i emnet.

Sentrale tema i emnet er: profesjonens historie og syn på funksjonshemming, kommunikasjon, miljøterapeutisk arbeid, kunnskapsbasert praksis, livskvalitet, inkludering og deltagelse, brukermedvirkning og selvbestemmelse og menneskerettigheter.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har kunnskap om vernepleierens rolle og funksjon
 • har kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sjukdom på individnivå
 • har kunnskap om kommunikasjon og relasjonskompetanse
 • har kunnskap om konvensjoner som skal sikre inkludering, likestilling og ikke-diskriminering
 • har kunnskap om selvbestemmelse og brukermedvirkning
 • har kunnskap om modellen og definisjonen av kunnskapsbasert praksis (KBP)

Ferdigheter: Studenten..

 • kan reflekterer over egne ferdigheter innen kommunikasjon og relasjonskompetanse, og justere disse under veiledning
 • kan reflektere over styrker og svakheter ved informasjonskilder
 • kan finne og vurdere problemstillinger knyttet til inkludering, likestilling og deltagelse

Generell kompetanse: Studenten…

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer om vernepleiefaglig problemstillinger og yrkesutøvelse

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges studentaktive undervisnings- og arbeidsformer, simulering, framlegg og gruppearbeid. Andre undervisningsformer er forelesning, seminarer og selvstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Oppgave om vernepleierens rolle og funksjon. Omfang inntil 2000 ord. Individuell innlevering. Ved ikke-bestått oppgave, må oppgaven omarbeides og leveres på nytt.
 2. 80 % tilstedeværelse på hver av samlingene
 3. 80 % deltakelse i studentaktiv undervisning i kunnskapsbasert praksis (KBP), kommunikasjonskurs, og interkulturelle og tverrprofesjonelt undervisningsopplegg

Arbeidskravene er gyldig i 3-4 semester.

Vurderingsform

Skoleeksamen varighet 3 timer

Vurderingsuttrykk: Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen: Foregår som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPD5-106 - Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet - Reduksjon: 7,5 studiepoeng