Hopp til innhald

VPD120 Menneskets utvikling og læring i et livsløpsperspektiv

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet fokuserer på menneskets typiske utvikling (fysisk, motorisk, kognitivt og sosioemosjonelt) i et livsløpsperspektiv. Ulike pedagogiske læringsteorier og betydningen av sosiale relasjoner og nettverk er også sentrale tema. Emnet retter oppmerksomheten mot motivasjon, mestring, autonomi og selvregulering.

Emnet gir kunnskap om utviklingshemming og forhold som påvirker kognitive funksjoner. Studenten vil også få kunnskap om ulike syndrom, de vanligste psykiske lidelser, samt ferdigheter i å finne forskningsbasert kunnskap i tråd med kunnskapsbasert praksis. Emnet skal bidra til stimulering av studentens evne til fagleg refleksjon over tema som inngår i emnet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har bred kunnskap om pedagogiske teorier, ulike læringssyn, didaktiske prinsipper, mestring og motivasjonsteori
 • har bred kunnskap om utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser
 • kjenner til de vanligste psykiske lidelsene innen fagområdet
 • har kunnskap om årsaker og forhold som påvirker kognisjon og atferd generelt
 • har kunnskap om psykologisk og biologisk utvikling, læring og sosialisering i et etnisk og multikulturelt livsløpsperspektiv
 • har kunnskap om autonomi og selvregulering
 • har kunnskap om betydningen av å reflektere over egen praksis
 • har kunnskap om formulering av relevante og presise kliniske spørsmål basert på eget informasjonsbehov og kunnskapspyramiden

Ferdigheter: Studenten…

 • kan anvende litteratur fra forskning og utviklingsarbeid som grunnlag til å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • Kan reflektere over fagutøvelse og identifisere informasjonsbehov og gjøre søk øverst i kunnskapspyramiden
 • kan finne litteratur innenfor fagområdet i tråd med kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse: Studenten…

 • kan formidle skriftlig og muntlig sentrale tema fra emnet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges studentaktive undervisnings- og arbeidsformer som workshop, bruk av digitale læringsverktøy, studentdrevet undervisning, framlegg og gruppearbeid.

Andre undervisningsformer er forelesning, seminarer og selvstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Deltagelse på KBP søkeverksted og framlegg av gruppearbeid
 2. Deltagelse på framlegg om fysisk og kognitiv utvikling
 3. Digitalt framlegg og gi tilbakemelding på gruppearbeid i sosioemosjonell utvikling.
 4. Minimum 80 % tilstedeværelse på hver av samlingene

Arbeidskravene er gyldig i 4 semester.

Vurderingsform

Mappevurdering: Mappen består av 3 ulike skriftlige oppgaver, hvor 2 av oppgavene vil være grunnlaget for sluttkarakteren. Studenten velger 1 oppgave og fagansvarlig velger 1 oppgave.

Det vil bli gitt tilbud om veiledning i klasse og 1 time individuell veiledning

Vurderingsuttrykk: Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen: Ved kontinuasjon velger fagansvarlig 1 ny oppgave fra eksisterende mappe og studenten velger 1. Det gis ikke veiledning. Ved tredje forsøk må emnet tas på nytt i sin helhet

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPD5-107 - Menneske, funksjon og utvikling - Reduksjon: 10 studiepoeng