Hopp til innhald

VPDP200 Helse, miljø og omsorgspraksis

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Fokus for helse, miljø og omsorgspraksis er å fremme tjenestemottakers helse, trivsel og mestring. Emnet inneholder 13 uker brukerrettet praksis, inkludert teoretisk undervisning knyttet til tema i emnet.

I praksis skal studenten gjennomføre forebyggende og behandlende tiltak, og bidra til helsefremming hos tjenestemottakerne. Praksis innebærer kommunikasjon og relasjonsbygging og miljøterapeutisk arbeid gjennom tilrettelegging, støtte og opplæring i samhandling med dem det gjelder. Gjennom praksis skal studentene legge til rette for brukeres aktivitet og deltagelse som bidrar til helefremming og trivsel i hverdagen. I praksis skal studentene øve seg i å arbeide etter prinsipper i kunnskapsbasert praksis (KBP). I tillegg kreves det at studenten arbeider aktivt etter en vernepleiefaglig modell.

Sentrale tema i emnet er: helse og omsorg, helsefaglige prosedyrer, legemiddelhåndtering, dokumentasjon av helsehjelp, miljøterapeutisk arbeid, aktivitet, velferdsteknologi, selvbestemmelse og kunnskapsbasert praksis.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har bred kunnskap om hvordan praksisplassen tilrettelegger for koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert habilitering og rehabilitering.
 • har bred kunnskap om hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker livssituasjonen til de brukerne studenten møter i sin praksis
 • har bred kunnskap om hvordan kommunikasjon og samhandling kan bidra til medvirkning, selvbestemmelse, og deltagelse i praksis
 • kjenner til praksisplassens samfunnsoppdrag, og vernepleierens rolle og funksjon i samarbeid med andre profesjoner
 • kjenner til praksis plassen sin organisering og hvordan kvalitets- og avviksrutiner håndteres
 • kan oppdatere sin kunnskap om ulike helseutfordringer og forsvarlig legemiddelhåndtering i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • har kunnskap om hjelpemidler og velferdsteknologi og hvordan disse kan tas i bruk i tjenestene for å understøtte den enkeltes ressurser og mestringsmuligheter

Ferdigheter: Studenten…

 • kan anvende relevante kartleggingsmetoder og utredningsarbeid, for å identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak i aktuelle pasientforløp
 • kan anvende livreddende førstehjelp
 • Kan anvende nødvendige helsefaglige prosedyrer
 • kan anvende faglig kunnskap for å diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid
 • kan anvende praksisplassens systemer for dokumentasjon, og formidle fagkunnskap tilpasset formål og målgruppe
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsking og utviklingsarbeid for å identifisere symptomer, og bidra til helsefremming og sykdomsforebygging.
 • kan reflektere over oppdatert kunnskap om helse og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakere
 • kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • kan reflektere over egen kompetanse og innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp

Generell kompetanse: Studenten…

 • har innsikt i forsknings og utviklingsarbeid, metoder for helsefaglige prosedyrer, som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbaserte tjenester.
 • har innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og metoder for systematisk innhenting av brukers erfaring og kunnskap
 • har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleiefaglig yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekt for den enkeltes verdighet
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere individuelle tiltak med utgangspunkt i brukeres mål og behov, i tråd med faglige føringer, etiske krav og retningslinjer
 • kan planlegge og gjennomføre daglig omsorg, grunnleggende pleieprosedyrer og legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte.
 • kan utveksle synspunkter om muligheter og utfordringer ved bruk av digitale løsninger og kan anvende digital kompetanse i utvikling av gode tjenester

Krav til forkunnskaper

Bestått: VPD100, VPD110, VPD120, VPD130 og VPDP100.

Eksamensrett: VPD200

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnet VPD210 Helsefremming og helsehjelp

Undervisnings- og læringsformer

I praksisstudiene skal studenten lære gjennom å delta i ulike yrkessituasjoner og gjennom å reflektere i grupper over egne og andres handlinger i yrkesfeltet.

Praksisforberedelser og undervisning inngår som en del av praksisemne. Studentene utarbeider en praksisplan som følges opp i praksis. For nærmere informasjon om innhold i en praksisplan se informasjonshefte om praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten får sluttvurdering i praksis:

 1. Før- og midtpraksisseminar
 2. Førstehjelpskurs
 3. Praksisplan
 4. Skriftlig oppgave 3000 ord

Obligatoriske læringsaktiviteter punkt 1 og 2 er gyldig i 4 semestre. Obligatorisk læringsaktivitet 3 og 4 må takast opp att dersom praksis blir vurdert til ikkje bestått.

Vurderingsform

Praksis vert vurdert samla etter ei avsluttande vurdering av studenten sin prestasjon i praksisperioden. Inkludert i vurderingsgrunnlaget er praksisrapporten frå praksisrettleiar, oppnådd læringsutbytte, obligatoriske læringsaktivitetar og oppfylt krav til frammøte.

Vurderingsuttrykk Praksisstudiane vert vurdert til bestått/ikkje bestått.

Fråvær utover 10 % gjer ikkje bestått praksis.

Ny praksis Dersom studenten får vurdert praksis til ikkje bestått, må heile praksisperioden takast om igjen. Studenten må i slike tilfelle gjennomføre ny praksisperiode neste gong denne vert arrangert.

For meir utfyllande informasjon sjå: Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet av 18.08.2022, kapittel 10

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPD5-210 - Praksisopplæring innan helsefagleg arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng