Hopp til innhald

VSFO803 Lek i SFO

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Lek i SFO er en heldigital videreutdanning som gir kompetanse innenfor lek og hvordan du som ansatt kan legge til rette for et godt lekemiljø i SFO. Utdanningen tar utgangspunkt i nasjonal rammeplan for SFO. Du vil lære om verdien av lek og lekens betydning for medvirkning, mangfold, inkludering, relasjonsbygging, nysgjerrighet og bærekraft.

Sentralt i utdanningen står SFO sitt verdigrunnlag, og barns rett til lek, hvile og fritid. Gjennom utdanningen vil du få et innblikk i sammenhengen mellom lek og barndommens egenverdi. Du vil også få en forståelse for en bærekraftig praksis og hvilken betydning en inspirerende voksen har.

Utdanningen passer for deg som jobber i SFO og ønsker å heve kompetansen knyttet til tilrettelegging for lek, inkludering og barns perspektiv. Utdanningen er gratis og utgjør 7,5 studiepoeng.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om barns lek og lekens egenverdi
 • har kunnskap om voksenrollen og hvordan en kan legge til rette for et inspirerende lekemiljø for alle barn
 • har kunnskap om hvordan en kan legge til rette for fellesskap og støtte relasjonbygging

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over barnehagen sitt lekemiljø med tanke på barns medvirkning
 • kan observere barns lek og knytte refleksjon og relevant faglitteratur til observasjonene
 • kan planlegge for inkluderende lek i SFO

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse i å legge til rette for inkluderende lek og lekemiljø i SFO
 • kan reflektere faglig over praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til barns lek og lekemiljø
 • kan argumentere for lekens egenverdi i SFO

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

All undervisning er nettbasert.

Emnet vil vektlegge ulike undervisnings- og læringsformer som erfaringsdeling, gruppearbeid, refleksjon, forelesning og gjennomføring av opplegg på egen arbeidsplass.

Obligatorisk læringsaktivitet

En obligatorisk læringsaktivitet knyttet til arbeid i egen SFO. Det vil være valgfritt å gjennomføre i gruppe eller individuelt. Læringsaktiviteten tar utgangspunkt i følgende læringsutbytter:

 • Studenten kan observere barns lek og knytte refleksjon og relevant faglitteratur til observasjonene
 • Studenten har kompetanse i å legge til rette for inkluderende lek og lekemiljø i SFO

Den obligatoriske læringsaktiviteten vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Den må være levert/gjennomført til fastsett innleveringsfrist for at den skal vurderes.

Dersom læringsaktiviteten ikke blir godkjent, får studenten et (1) nytt forsøk til innlevering/gjennomføring innenfor ordinært studieforløp i emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamen starter.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen. Varighet: 15 minutter.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler