Hopp til innhald

YFL807 E-helse for HO og EL

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

E-helse inkluderer teknologier som kan bedre folkehelse og livsmestring gjennom å styrke personers muligheter til å leve et mest mulig selvstendig liv i eget hjem eller alternativt på institusjon. Bruk av teknologi i helse og omsorgstjenester er et nasjonalt satsingsområde, og er et område der både helsepersonell og teknisk personale treng mer kompetanse. Studiet inkluderer elektrofag (EL) og helse- og oppvekstfag (HO) og det legges stor vekt på samhandling mellom disse. Helsepersonell må kunne vurdere og ta stilling til alternative teknologiske løsninger knytt opp mot den enkelte brukar sine behov. De må videre kunne kommunisere dette til aktuelt teknisk personell. Teknisk personell må på sin side kjenne til hvordan bruk av teknologi setter krav til fysisk og kognitiv funksjon hos bruker. Emnet har som mål å tilrettelegge for at studentene skal utvikle kunnskap innen e-helse med særlig fokus på kartlegging og tilpasninger av sensorteknologi med tilhørende regler for teknisk respons. Emnet skal videre stimulere til fagkritiske holdninger i sammenheng med utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten. Studentene skal tilegne seg basiskunnskaper innen e-helse som kan danne grunnlag for senere utvidelser av kunnskaper og ferdigheter.

Emnet skal styrke yrkesfaglærere i utdanningsprogramma Helse og oppvekstfag (HO) og Elektro (EL) sin kompetanse innen bruk, muligheter og konsekvenser av teknologi i helse og omsorgstjenesten.

Innhold:

 • Innføring i fagområdet e-helse
 • Digitalisering av helsetjenesten
 • Kartlegginger av behov
 • Konfigurering av teknologi og tilpasning til tjenestemottakers behov og omgivelser
 • Standarder
 • Implementering av e-helse
 • Involverte aktører, medvirkning og samhandling
 • Etikk
 • Lovverk

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten

 • har brei kunnskap om aktuell og relevant teknologi som kan nyttes i helse- og omsorgstjenesten
 • kan drøfte og vurdere muligheter for nyskaping, innovasjon og digitalisering innen helse- og omsorgstjenesten som følge av innføring av e-helse

Ferdigheter:

Studenten

 • kan vurdere bruk av e-helse i helse- og omsorgstjenesten fra ulike perspektiv
 • kan vurdere nytte og hensikt for tjenestemottaker og for tjenesteyter
 • kan vurdere muligheter og utfordringer knytt til bruk av e-helse

 Generell kompetanse:

Studenten

 • kan analysere og kritisk vurdere etiske og juridiske problemstillinger knytt til bruk av e-helse og digitalisering av helsetjenesten.
 • kan bidra til nytenking og innovasjon i opplæringa innenfor HO og EL

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet vektlegger studentaktive læringsformer på alle samlinger. Undervisningen vil ta utgangspunkt i studentenes yrkeserfaringer og kunnskap som er viktig for å videreutvikle en oppdatert undervisning innenfor Elektro og Helse og Oppvekstfag. Studentene blir organisert i nettverksgrupper. 

Studentene skal ta ei aktiv rolle i læringsprosesser i studiefellesskapet. Dette er en forutsetning for gjennomføring av de obligatoriske læringsaktivitetene i studiet.

Kommunikasjon, undervisning og samhandling skjer digitalt.

Obligatorisk læringsaktivitet

1) Brukerhistorie. Individuell utarbeiding med gruppevis deling av brukerbeskrivelse (case) som illustrerer tjenestemottakers behov for hjelp/assistanse. Brukerbeskrivelsen brukes som utgangspunkt for (i) kartlegging av behov, (ii) planlegging av løsning og (iii) teknologiske løsninger i gruppearbeid på samling.

2) Digital fortelling. Utarbeiding av ei digital fortelling som skal illustrere behov, nytte og/eller utfordringer ved å bruke e-helse, i hjemmet eller i institusjon.

3) Kompetansedeling. Presentasjon av undervisningsopplegg basert på de ulike læringsaktivitetene i studiet. Dette skjer som en muntlig gruppepresentasjon lokalt ved de respektive skolene, etter siste samling og før avsluttende eksamen. Grupper med studenter fra flere skoler gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy. Kollegium og skoleledelse blir invitert, med mulighet for kunnskapsdeling og refleksjon. Målet er kunnskaps- og erfaringsdeling på egen skole. 

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjente før studenten kan fremstille seg til eksamen. Det er obligatorisk fremmøte på samlingene.

Vurderingsform

Muntlig eksamen i gruppe.

Dette med utgangspunkt i presentasjon av undervisningsopplegg for bruk i egen skole.

Karakter: bestått/ ikke bestått

Fremføringen organiseres som en digital eksamenskonferanse med kommisjon. Innholdet i eksamenspresentasjonen er relatert til læringsutbytter formulert i studiet. Eksamen er åpen for inviterte representanter fra skoleeier og fra samarbeidsparter i kommuner og næringslivet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler