Hopp til innhald

YFL810 Vurderingspraksis og læreplanforståing (del 2)

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Studiet rettar seg mot yrkesfaglærarar, og føremålet er å auke studentane sine ferdigheiter til å analysere og implementere læreplanverket og med særskilt fokus på vurderingsarbeid, og vidareutvikle studentane sin vurderingspraksis. Arbeidet med læringsutbytte i studiet vil difor ta utgangspunkt i deltakarane sine erfaringar, undervisnings- og vurderingspraksis og fagområde. Samstundes er det eit mål at studiet skal bidra til kunnskapsdeling, nytenking og innovasjon på skulen til deltakarane. Hovudfokus vil vere å utvikle ei heilskapleg læreplanforståing og analysar som grunnlag for undervisning og tilrettelegging for læring i yrkesfaga. Læreplananalyse vil òg bli drøfta i samanheng med undervegsvurdering for vurdering for læring. Sentrale tema er Overordna del av læreplanverket, djupnelæring, tverrfaglege tema og kjerneelement i læreplanar i fag.

Sentrale tema studiet:

 • Sentrale føringar i læreplanverket og implikasjonar for undervegs- og sluttvurdering
 • Heilskapleg tilnærming til læreplanar og implikasjonar for didaktisk arbeid og undervegsvurdering
 • Demokrati og medborgarskap knytt til vurdering
 • Vurdering i ulike læringskontekstar og samhandling mellom ulike arenaer og aktørar i vurderingsarbeid
 • Tverrfaglege tema og vurdering
 • Djupnelæring, kjerneelement og grunnleggjande ferdigheiter
 • Utvikling av vurderingskultur i skulen

Tilbodet er forankra i Opplæringslova og forskrifter, læreplanverket for grunnopplæringa (LK20) og strategien Yrkesfaglærarløftet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten

 • har kunnskap om Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 og korleis utvikle heilskapleg tilnærming til implementering av alle delar av læreplanverket
 • har kunnskap om læreplananalyse og konsekvensar for undervegsvurdering
 • har kunnskap om djupnelæring og sjølvregulert læring
 • har kunnskap om elevmedverknad, læring og vurdering

Ferdigheter:

Studenten

 • kan analysere, kritisk vurdere og vidareutvikle eigen vurderingspraksis i tråd med læreplanverket
 • kan planleggje, gjennomføre og evaluere yrkesrelevant opplæring med utgangspunkt i LK20

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan vere nytenkjande og dele kunnskap om heilskapleg læreplanarbeid og vurdering med kollegaer på eigen arbeidsplass
 • kan bidra til å vidareutvikle og kritisk reflektere rundt heilskapleg læreplanarbeid og vurderingskultur på eigen arbeidsplass

Krav til forkunnskapar

Dette emnet byggjer på YFL802 Vurderingspraksis og læreplanforståelse (del 1).

Undervisnings- og læringsformer

Tilbodet er delvis nettbasert med to samlingar på Campus og ei nettbasert samling.

Studiet vekslar mellom fagleg formidling, gruppearbeid, erfaringsutveksling og diskusjonar. Innhald og arbeidsmåtar i studiet tek utgangspunkt i deltakarane sine erfaringar og undervisningspraksis. Mellom samlingane skal studentane prøve ut metodar og verktøy for læreplanarbeid og dei skal delta i digitale nettverksgrupper, der det vert drøfta utprøvingar av metodar og verktøy knytt til heilskapleg tilnærming til læreplanverket, og med særskilt fokus på vurdering for læring.

Studiet vektlegg studentaktive arbeids- læringsformer på alle samlingar. Studentane skal ta ei aktiv rolle i læringsprosessar i studiefellesskapet. Dette er ein føresetnad for gjennomføring av obligatoriske læringsaktiviteter i studiet. Studentane blir organisert i nettverksgrupper som samarbeider om utprøving av verktøy og metodar.

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. Utprøving og dokumentasjon av undervisningsopplegg i eigen praksis mellom samling ein og to.
 2. Utprøving og dokumentasjon av undervisningsopplegg i eigen praksis mellom samling to og tre.
 3. Presentasjon av erfaringar frå obligatoriske læringsaktiviteter i studiet for kollegaer på eigen skule
 4. Aktiv deltaking på samlingar gjennom erfaringsdeling og drøftingar med medstudentar.

Alle obligatoriske læringsaktiviteter er relatert til føremål og læringsutbytte i emnet der felles refleksjonar og erfaringsdelingar er eit viktig kunnskaps- og utviklingsgrunnlag i utdanninga. Obligatoriske læringsaktivitetar må vere gjennomført og godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurderingsform

Munnleg eksamen i nettverksgrupper.

Eksamen vert organisert som eksamenskonferanse på campus. Innhald i eksamenspresentasjonen er relatert til læringsutbytteformuleringar i studiet og obligatoriske læringsaktivitetar i studiet. Eksamen er open for kollegaer, skuleleiing, samarbeidspartnarar frå arbeidsliv, skuleeigar og PPU-studentar.

Karakter: Bestått/ ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen hjelpemiddel.

Meir om hjelpemiddel