Hopp til innhald

YFL817 Digitalisering og ny teknologi inn i yrkesdidaktikken for HO og EL

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Med utgangspunkt i kunnskap om bransjenes bruk av ny teknologi, erfaringer fra videreutdanningen YFL807 E-helse for HO og EL og erfaringer fra to hospiteringsdager i arbeidslivet, skal studentene prøve ut og initiere bruk av ny teknologi/digitalisering i egen undervisningspraksis. 

Hvilke tekniske og digitale muligheter og begrensninger finnes, og hvordan kan studentene sikre en yrkesdidaktisk opplæring som sikrer bransjene lærlinger med relevant kompetanse? Hvordan initiere bruk av digitale løsninger og ny teknologi i eget klasserom? Spørsmålene er utgangspunkt for arbeid med å prøve ut digitale løsninger og ny teknologi i eget klasserom. Hospitering i arbeidslivet skal gi studentene mulighet til å bli kjent med hvilke teknologiske løsninger som er i bruk i eget nærmiljø/samarbeidsbedrifter og å bygge/vedlikeholde nødvendig nettverk.   

Studiet legger opp til innføring i ny teknologi presentert av gjesteforelesere som hentes inn fra næringslivet, og vi oppfordrer til at utprøving av teknologi skjer i samarbeid med vitensenter / makerspace. Gjesteforelesing om etikk og lovverk knyttet til blant annet digitalisering, og kjennskap til offentlige nasjonale og internasjonale digitale strategier inngår i studiet.   

Det er et mål at studentene videreutvikler sin profesjonsfaglige digitale kompetanse gjennom studiet. Vi tilrettelegger for dette gjennom obligatoriske læringsaktiviteter, der studentene skal bruke ulike digitale teknikker og dele innhold digitalt. Teknikkene vi legger opp til er valgt fordi de vil ha en overføringsverdi til studentenes egen undervisningspraksis og er relevante innen yrkesfaglig opplæring.

Bruk av digitale verktøy og ressurser i yrkesfaglig opplæring er sentralt også for å sikre elevene tilpasset opplæring. I studiet vil dette være et tema både på samlinger og i obligatoriske læringsaktiviteter. Studentene skal utvikle kritisk refleksjon og etisk bevissthet knyttet til digital utvikling i egen undervisning, og til valg og bruk av digitale og teknologiske verktøy.  

Erfaringsdeling og felles refleksjoner/diskusjoner knyttet til muligheter og begrensninger når det gjelder ny teknologi og digitalisering i opplæringsarbeidet vektlegges i studiet, både på samlinger og i de obligatoriske læringsaktivitetene. LK 20s kompetansedefinisjon er styrende for læringsarbeidet i videreutdanningen. 

Studiet består av tre digitale samlinger over to dager og to dager hospitering i arbeidslivet. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskap:

Studenten 

  • har kunnskap om hvordan demografisk utvikling påvirker muligheter innen eget fag/yrke  
  • har oppdatert kunnskap om aktuell og relevant teknologi innen eget fag/yrke og utdanningsprogram 

 Ferdigheter:

Studenten 

  • kan prøve ut ny teknologi og relevante digitale løsninger i yrkesdifferensiert og yrkesrelevant opplæring 
  • kan samhandle med aktører både i og utenfor skolen 
  • kan vurdere muligheter for digitalisering og bruk av ny teknologi i opplæringen i egen klasse 

Generell kompetanse: 

Studenten 

  • kan drøfte utvikling av teknologiske og digitale framtidige behov i eget yrke 
  • kan kritisk vurdere ny teknologi og digitale løsninger i yrkesopplæringen 
  • kan ivareta personvernhensyn, etiske og juridiske problemstillinger knyttet til digitalisering og bruk av teknologi 

Krav til forkunnskaper

Dette emnet bygger på YFL807 E-helse for HO og EL

Undervisnings- og læringsformer

Studiet vektlegger studentaktive læringsformer og studentene skal hospitere i arbeidslivet i to dager. Undervisningen vil ta utgangspunkt i studentene sine yrkeserfaringer, læringsutbytte fra YFL807 E-helse og erfaringer fra obligatoriske læringsaktiviteter, for å videreutvikle dagsaktuell og yrkesrelevant opplæring innen Elektro og Helse og Oppvekstfag. 

Studentene blir organisert i nettverksgrupper. Kommunikasjon, undervisning og samhandling skjer digitalt.

Obligatorisk læringsaktivitet

1. Vlogg/podcast-innlegg: Knyttet til gjennomføring og læringsutbytte fra to hospiteringsdager i arbeidslivet og første samling. Fokus på nåsituasjon & ønsket situasjon når det gjelder teknologi/digitalisering i opplæringen i egen klasse.

2. Individuelt: Refleksjonsnotat. Nettverksgruppa: Digital fortelling. Knyttet til planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av opplæring i egen klasse (valgfri læringsarena), der ny teknologi/digitalisering er prøvd ut (tiltak). Elevenes refleksjon og kritiske tenking om erfaringene med teknologien/digitaliseringen som er prøvd ut skal inngå.  

3. Kompetansedeling på egen skole: Målet er at studentene deler erfaringer fra videreutdanningen, etter siste samling og før avsluttende eksamen, med kolleger og skoleledelse. Disse inviteres inn av studentene.   

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. 

Det er obligatorisk fremmøte på samlingene.

Vurderingsform

Muntlig eksamen i gruppe.

Karakter: bestått/ ikke bestått

Fremføringen organiseres som en digital eksamenskonferanse med kommisjon. Innholdet i eksamenspresentasjonen er relatert til læringsutbytter formulert i studiet. Eksamen er åpen for inviterte representanter fra studentenes skoleledelse og kollegium. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler