Hopp til innhald

DRA308 TIU (teater i undervisningen)/Anvendt teater

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys ikke studieåret 2024/2025.

Emnet ligger i vårsemesteret andre studieår, og setter hovedfokus på utvikling og gjennomføring av et TIU- (teater-i-undervisningen) program for en valgt målgruppe. Mye av arbeidet gjøres gruppevis. 25 timer praksis (turné i TIU-grupper i grunnskolen) inngår i emnet.

Som regel inngår en studietur på 5-7 dager til Budapest, Ungarn som en del av emnet for å gi varierte inntrykk og erfaringer. Studentene må selv dekke utgifter til ekskursjonen, og studentene må regne med ca. NOK 6500 for å dekke reise, opphold og aktiviteter. Alternativt program tilbys til studenter som ikke kan delta på ekskursjonen. Emnet inngår i BA i drama og anvendt teater. Emnet er også åpent for internasjonale studenter.

Emnet har hovedfokus på sjangeren teater-i-undervisningen. Emnet gir også en generell innføring i feltet anvendt teater. Utvikling og gjennomføring av et TIU-program står sentralt. Kombinasjonen av kunstnerisk og pedagogisk arbeid er selve kjernen i dette emnet. Et viktig premiss er å arbeide kollektivt som gruppe i de skapende prosessene.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om teoretiske begreper som Site, Centre, Gap
 • har kunnskap om historisk utvikling av TIU
 • har generell kunnskap om anvendt teater

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende devising strategier
 • kan utvikle TIU-manus
 • kan fasilitere og impprovisere med deltakere i eget TIU-program
 • kan finne fram til og gjøre bruk av lydspor og komposisjon i et TIU-program
 • kan finne fram til tingenes betydning i et TIU-program

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å utvikle og gjennomføre et TIU-program

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til dramapedagogiske metoder, konvensjoner og teknikker.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, workshops, oppgave-/journalskriving, turnépraksis i grunnskolen, veiledning og ekskursjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente innen fastsatte frister for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten i praktiske timer (for eksempel workshops og gruppearbeid).
 2. Innlevering av skriftlig sammendrag + refleksjon rundt læringsutbytte fra å nærlese en valgt pensumtekst. Omfang ca. 1000 ord.
 3. Godkjent generalprøve av TIU-programmet

Vurderingsform

 • Del 1: Praktisk gruppeeksamen. Gruppen gjennomfører et TIU-program med og for målgruppen. Eksamenen er gjennomføringen av dette programmet. Skriftlig dokumentasjon knyttet til eksamen må være registrert på forhånd: A: Gruppens manuskript, B: Gruppens kollektive, ukentlige journal fra produksjonsperioden. Den skriftlige dokumentasjonen skal leveres over elektronisk plattform senest to virkedager før praktisk eksamen. Gruppen får samme karakter. Vekting 60 % av endelig karakter.
 • Del 2: Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i emnets pensumlitteratur, 20 minutter. Individuell karakter. Vekting 40 % av endelig karakter.

Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått tas som ny eksamen.

Ved eventuelle uforutsette situasjoner kan studenten søke om å gå opp til den praktiske gruppeeksamen alene som et mono-TIU-program.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Utsatt/ny prøve gjennomføres som individuell eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene står fritt til å bruke kostymer, rekvisitter, lys og lyd.

Mer om hjelpemidler