Hopp til innhald

DRA311 Regi: Eget prosjekt på en valgt samfunnsarena

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I emnet settes det fokus på regissørens arbeid i en anvendt teaterproduksjon. Sentralt i emnet står kunnskap om alle de praktiske og kunstneriske valgmulighetene regissøren har i anvendt teater. Som del av emnet skal den enkelte student gjennom minimum 30 timer praksis med veiledning fra faglærere, igangsette og lede eget regiprosjekt på en valgt samfunnsarena. Studentene skal arbeide alene, eller i grupper på 2-3 studenter. Dette skal godkjennes av emneansvarlig.

Emnet er tre-delt:

 • Produksjonsplanlegging og prosjektledelse.
 • Kunstnerisk ledelse. Hovedfokus her er konseptutvikling. Sentralt står utvikling av et helhetlig regikonsept som beskriver bærende kunstneriske ideer for produksjonens dramaturgi, scenografi, lys, lyd og spillestil.
 • Instruksjon. Her settes det fokus på arbeid med skuespillerne/aktørene. Personinstruksjon og arbeid med tekst, kropp, stemme og karakterer står sentralt i denne delen av emnet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om sentrale temaer og begrep innenfor fagområdet teaterproduksjon og ledelse
 • har kunnskap om konseptutvikling i forbindelse med en teaterproduksjon
 • har kunnskap om instruksjon, tekst- og karakterarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan utarbeide en produksjonsplan
 • kan utvikle et helhetlig regikonsept
 • kan utøve regi og instruere aktører i anvendt teaterarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å initiere, planlegge, lede og drifte eget teaterprosjekt på en valgt samfunnsarena

Krav til forkunnskaper

DRA310

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, verksteder, praktiske og skriftlige oppgaver, studentstyrte verksteder, veiledning, selvstudium og praksis med veiledning fra faglærere i et eget prosjekt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Krav om aktiv deltakelse i min. 80 prosent av undervisningen.
 • Produksjonsplan og regikonsept. Den enkelte student leverer en skriftlig produksjonsplan og regikonsept for eget prosjekt. Her skal studenten beskrive bærende kunstneriske ideer for produksjonens dramaturgi, scenografi, lys, lyd og spillestil. Omfang: ca. 3000 ord.
 • Teoretisk forankring. Studenten skal koble regikonseptet sitt til en tradisjon innenfor teaterhistorie, teori og litteratur. Omfang: ca. 3000 ord.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) i løpet av semesteret. Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent senest tre uker før eksamen.

Det foreligger retningslinjer for obligatoriske læringsaktiviteter. Studentene vil gjøres kjent med disse ved semesterstart.

Vurderingsform

Praktisk eksamen.

Studentene skal produsere og regissere en anvendt teaterforestilling. Eksamen er visning av denne forestillingen. Etter presentasjonen følger en samtale med eksamenskommisjonen, hvor kandidaten analyserer og begrunner sine valg i produksjonsprosessen. Samtalen har en tidsramme på ca. 20 minutter.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen: Som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler