Hopp til innhald

FØS8127 Fiskens anatomi, fysiologi og velferd

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Kurset er delt i to deler. Den første delen gir en detaljert innsikt i fiskens fysiologi og tilpasningsevne til miljøet de lever i. Studenten skal lære om generell anatomi, grunnleggende temaer som respirasjon og gassutveksling, bevegelse og oppdrift, osmoregulering, fordøyelse, sirkulasjon, reproduksjon, nervesystemet og sanseorganer. Del to vil fokusere på fiskesykdom, immunrespons og fiskevelferd. Temaer inkludert er: velferdsindikatorer for oppdrettsfisk, forebygging og behandling av stress, og sykdom og skader hos akvatiske organismer, med fokus på atlantisk laks (Salmo salar). Det vil også bli gjennomført praktisk laboratorium som omhandler fiskeanatomi og histopatologi.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført kurs skal studenten:

 • ha tilegnet seg kunnskap om de anatomiske og fysiologiske egenskapene som gjør at fisk kan leve under vann.
 • forstå hvordan fiskens immunsystem fungerer.
 • ha generell kunnskap om vanlige sykdommer hos fisk.
 • ha generell kunnskap om fiskevelferdsindikatorer og hvordan man kan forebygge og behandle stress/sykdom.
 • kunne forklare hvordan ulike fysiologiske prosesser reguleres.

Ferdigheter

Etter fullført kurs skal studenten:

 • identifisere anatomiske strukturer hos fisk.
 • tilberede og undersøke enkle histologiske preparater fra fisk.
 • kunne gjenkjenne de fleste viktige organer og vevstyper, samt skille mellom friskt og sykt vev.
 • kunne skrive laboratorierapporter og tolke laboratorieresultater.
 • kunne diskutere hvilke faktorer som påvirker fiskevelferden og oppdage tegn på stress/sykdom.

Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal studenten:

 • kunne utveksle synspunkter med fagpersoner og delta i faglige diskusjoner.
 • ha erfaring med laboratoriearbeid.
 • ha erfaring med å jobbe i team.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i biologi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger (fysisk og digital), klassediskusjoner og teamarbeid, og praktiske laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Laboratorierapport skal leveres og bestås før eksamen. Rapporten vil bli vurdert som godkjent eller ikke godkjent.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen, 10 dager - 100%

Alle tema som gjennomgås i dette emnet kan være gjenstand for eksamen, dvs. teori og laboratoriepraksis.

Karakterskala: A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler